V mm - V q omf Polychrome ornamenten van het stucwerk in de Grote Kamer' Een daarvan was ds. D. Eilerts de Haan, zevenentwintig jaar predikant te Heiloo van 1904-193 E Hij was een erudiet en begaafde spreker, "een rustige, waardige per soonlijkheid". De Alkmaarsche Courant in 1931 meld de: Wanneer ds Eilerts de Haan het woord voerdedan wist men dat het hem ernst was, maar dan wist men ook, dat hetgeen hij betoogde, het resultaat was van een ernstige studie De nieuwe dominee stamde uit een familie uit het Noorden van het land. Zijn broer was een bekende ont dekkingsreiziger. Via het Drentse Borger kwam hij naar Heiloo. Blijkbaar hield hij naast de zielzorg voor de 700 her vormden in de gemeente (Heiloo telde bij zijn intrede ca. 2300 inwoners) nog genoeg tijd over, want hij had een arm vol functies, zowel in kerkelijke als niet-kerke- lijke landelijke en lokale organisaties. Belangrijk was zijn lidmaatschap van de Synode, het hoogste orgaan van de Hervormde Kerk. Binnen de sy node was hij betrokken bij de talloze discussies die ge loofszaken betroffen. Een felle strijd over het antwoord op de vragen die aan de orde komen bij de bevestiging van kerkbestuurders in hun functie besliste hij in zijn voordeel. Het bevestigend antwoord: "Ja in Geest en in Hoofdzaak" werd na zijn pleidooi gehandhaafd. In kerkelijk verband was hij ook nog voorzitter van het Provinciaal Kerkbestuur van Noord-Holland en voorzit ter van de Diaconale Armenzorg in de provincie. Wat hij als zeer belangrijk aanduidt in zijn afscheidsin- terview in de Alkmaarsche Courant (1931) is zijn voor zitterschap van de "Raad van Beheer voor Predikant- stractementen". "Dat is wel mijn grootste werk geweest." Het bleek in die jaren treurig gesteld te zijn met de predikantstraktementen. Eilerts de Haan wilde een lan delijk minimum vaststellen op "fl. 2500,- plus fl. 160,- toeslag voor ieder kind tot een maximum van 12 kinderen, benevens vrij wonen". Het bleek dat er in het land verschillend over werd gedacht, maar de voor zitter zette door. (Straks daarover nog meer.) Op sociaal en maatschappelijk gebied was de dominee ook zeer actief. Hij was voorzitter/bestuurder van onder meer: Het Witte Kruis, De Vereniging Volkshuisvesting en de organisatie voor 'Vacantiekolonies'. Plaatselijk was hij ook nog betrokken bij de Coöperatieve Boerenleen bank en vele comités. Een van de comités hield zich bezig met het concours van Noord-Hollandse zangverenigingen in Heiloo in 1931De dominee wist zich daarin omringd door ande re notabelen, onder wie de burgemeester N. van Foreest, de wethouder Maas Geesteranus, pastoor Van Meeuwen en jhr. H. van Foreest. Het bleek dat de predikant goed kon omgaan met de verschillende 'petten'. Bij de ledenvergadering van de Boerenleenbank verzette hij zich tegen een subsidie voor het genoemde concours. "De tijden zijn veel te ernstig. Land-en tuinbouw maken een geweldige crisis door. Een kwade post kan de ge- heele reserve vernietigen. In 1929 vierde hij zijn ambtsjubileum. Het muziek korps 'Eensgezindheid" bracht een aubade bij de pas torie. Gemeentesecretaris en voorzitter van het muziek korps Willem Bruul gaf ook acte de présence. In 1931 ging Eilerts de Haan met emeritaat. Hij ves tigde zich in Den Haag. Zijn afscheidsinterview in de Alkmaarsche Courant (1931) zorgde nog voor enige opschudding. Hij ver trouwde de journalist toe dat hij een traktement ontving "waarvan het onmogelijk is om te leven Een arme man die om steun verzocht moest hij afwijzen, omdat hij zelf niet wist hoe hij moest rondkomen. Blijkbaar was hij op de mat geroepen, want de volgende dag stond een rectificatie op het in de krant afgedrukte interview: men gelieve de 7e alinea, die handelt over den be narden financieelen toestand waarin de predikant vroeger verkeerde, in algemeenen zin te lezen. Toen ds. Eilerts de Haan daarop doelde, heeft hij hem bekende gevallen op het oog gehad doch niet zich zelf bedoeld. Over de laatste predikant die de pastorie nog bewoonde valt ook veel te vertellen. 18 Q&i

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 2008 | | pagina 20