De Canon van Heiloo "Het verhaal van het dorp dat wij samen bewo nen." In oktober 2006 en vervolgens in juli 2007 presenteerde een commissie aan de Minister van Onderwijs en We tenschappen het eindresultaat van hun onderzoek: de 'Canon van Nederland'. De Canon van Nederland geeft in vijftig onderwerpen ('items') de geschiedenis van Nederland weer van ca. 3000 voor Christus tot nu. De commissie onder leiding van de gerenommeerde neerlandicus Frits van Oostrom, voorzitter van de Ko ninklijke Academie van Wetenschappen, selecteerde de vijftig onderwerpen, ook wel 'vensters' genoemd. Aan de hand van 'vensters', zoals de Hunebedden (3000 v.C.), Willibrord, Karei de Grote, Willem van Oranje, Rembrandt, koning Willem I, de Grondwet, Willem Drees, Anne Frank, Annie M.G. Schmidt en de Euro (2002), wordt de geschiedenis van Nederland belicht. Tevens is er een samenvatting in veertien zogenaamde 'hoofdlijnen', zoals de Lage Landen bij de zee, het geker stend land, de Nederlandse taal, de bloei van de Gouden Eeuw, de wereldoorlogen en Nederland en Europa. Het woord 'canon' betekent in dit verband 'richtsnoer' of 'maatstaf'. De commissie verduidelijkt dat met uit spraken als: "Het verhaal van het land dat wij samen bewonen" en "Geen praalgraf, maar levend erfgoed". De verschijning van de "Canon" kan niet los worden ge zien van de steeds nog actuele discussie over de identiteit van Nederland en de Nederlanders. Allereerst is de canon bedoeld als een leidraad voor het (geschiedenis)onderwijs in Nederland. De commissie haast zich om daaraan toe te voegen dat de Canon geen voorschrift is. (Maar de eerste Cito-toets is al in ontwik keling Geïnspireerd door de positieve bedoelingen die ten grondslag liggen aan de samenstelling van de Canon stelt de Historische Vereniging Oud Heiloo voor om ook de geschiedenis van Heiloo te markeren met het benoemen van een aantal onderwerpen (of vensters) die kenmerkend zijn voor het verleden en heden van Hei loo. Dit is geen originele navolging, want het noorden van ons land ging ons voor ('Canon van het Noorden') evenals o.a. de stad Leiden. Ook bestaat er al een 'Ca non van de Nederlandse film' en is de Volkskrant bezig een 'Bètacanon' te laten formuleren (volgens de Wikipe- dia-formule). Voor de basisscholen wordt in 2007 in het kader van het geschiedenisproject 'Magisch Heiloo, ontdek het verleden' op een voortreffelijke wijze in de vorm van werkbladen, leskisten en een website (http://www. magischheiloo.nl/) de geschiedenis van Heiloo in een aantal hoofdlijnen gepresenteerd. De hoofdlijnen zijn: 'Jagers Boeren, Ridders Monniken, Rijken Buitenhuizen, Renteniers Forensen'. Dit scholenproject is ontstaan op initiatief van het di- recteurenoverleg van alle basisscholen in Heiloo. Samen met de lokale erfgoedinstellingen de Historische Vereni ging Oud Heiloo, de Stichting Regionale Archeologie Baduhenna en de gemeente Heiloo is het concept be dacht. De in Heiloo wonende kunstenares Irene Mulder heeft daarbij een belangrijke bijdrage geleverd aan de visuele vormgeving van het project. In uitgaven van de "Cronyck" van de vereniging zul len de geselecteerde onderwerpen van de 'Canon van Heiloo'worden gepresenteerd en worden beschreven, vooral op basis van de literatuur die over de geschie denis van Heiloo is geschreven. Met name is het boek 'Heiloo voor en na Willibrord' daarbij de leidraad. De onderwerpen worden tevens weergeven op de website van de vereniging. In deze Cronyck treft u een beschrijving van een van de geselecteerde onderwerpen aan: Hasebroek en de 'Kring van Heiloo'. De redactie 4 ©Ai HEYLOOER CRONYCK

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 2007 | | pagina 6