VOORWOORD Ter Coulster Ter Coulster, vaak omgeven door krijgsrumoer en intriges Thans een buitenplaats, een oase van rust. Ter Coulster, landgoed met een rijke geschiedenis, nauw verweven met de historie van Heiloo en Oesdom. Het is dan ook geen toeval, dat er nu in De Oude Pastory een expositie te bezichtigen is, geheel aan Ter Coulster gewijd. En bij gelegenheid hiervan, en omdat de geschiedenis van het kasteel niet meer makkelijk toe gankelijk was - de monographie van Mr. Belonje is niet meer verkrijgbaar - hebben wij besloten een speciale uitgave van de Heylooer Cronyck hieraan te wijden. Deze tentoonstelling is weer dankzij de belangeloze medewerking van velen tot stand gekomen, die hier dan ook wel genoemd mogen worden. Mr. J.H. Rombach was zo vriendelijk de tekt voor dit boekje te schrijven; de Stichting Ter Coulster heeft voorwerpen en archief voor deze tentoon stelling beschikbaar gesteld en door middel van een subsidie de uitgave van dit boekje mede mo gelijk gemaakt; mevrouw Reeser-de Lange, op wier suggestie dit onderwerp is aangevat; de heer Th.G. van der Feen de Lille voor zijn bereidwilligheid en adviezen bij de voorbereiding van deze expositie; mevrouw E.C.M.F. Kaars Sijpesteijn-van der Feen de Lille voor inlichtingen en be schikbaar gestelde voorwerpen; prenten en archiefstukken zijn beschikbaar gesteld door het (ge meentearchief Alkmaar, het Rijksprentenkabinet Amsterdam, het Iconografisch Bureau 's-Gra- venhage, het Rijksarchief in Noord-Holland te Haarlem en het Rijksmuseum te Amsterdam. De heer G.J. Slijkhuis heeft geassisteerd bij de inrichting van de tentoonstelling en Drukkerij Uitkijkpost heeft deze uitgave wederom fraai verzorgd. Moge deze tentoonstelling de belangstelling verkrijgen die zij verdient. Het Bestuur

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 1983 | | pagina 5