Jhr Mr G.C. Fontein Verschuir was tussen 1840 en 1854 burgemeester en secretaris van Heiloo en Limmen. Voorts had hij enkele waterschapsfuncties en was hij na eerst advocaat te zijn geweest rechter in de Alkmaarse rechtbank. In februari 1859 huwde hij met Margaretha Dorothea Fran- cois (1818-1904) en in december van dat jaar werd hun enige kind geboren: Jkvr Cornelia Frederi- ca Fontein Verschuir. De familie woonde te Heiloo in het huis aan de Kennemerstraatweg waar thans de Openbare Bibliotheek gevestigd is. Dit huis is in 1850 en 1860 ingrijpend verbouwd en vergroot. Daarbij kreeg het ook de kenmerkende daklijst die het nu nog heeft. Na de dood van Jhr Fontein Verschuir in 1875 ging "eene boerenwoning staande in Heiloo op de hofstede Ter Coulster met de daarbij behorende hooi-, bouw- en weilanden" over op zijn dochter, belast met vruchtgebruik ten behoeve van haar moeder. Zij huwde in 1884 met Mr. B. Van der Feen (1857-1921) (in 1897 verkreeg hij vergunning de naam de Lille aan de zijne toe te voegen). Deze was griffier van de Alkmaarse rechtbank en had grote historische belangstelling. Dat het familiearchief zo goed bewaard gebleven is, is aan hem te danken. Ook bracht hij het grote huis in de Alkmaarse Langestraat, dat na het overlijden van Jhr D.C. de dieu Fontein Verschuir korte tijd in andere handen was, weer terug in familiebezit, waarna hij het met zijn gezin bewoonde. Van mevrouw Van der Feen de Lille, met wie in 1944 de naam Fontein Verschuir uitstierf, vererfde het Heiloose bezit op haar kinderen en sindsdien is Ter Coulster onverdeeld eigendom van de familie Van der Feen de Lille. Dit buitenbezit met de in 1891 gebouwde theekoepel was het doel van zo merse uitstapjes en picknicks voor de familie waarbij de levendigheid van het boerenbedrijf voor de stadskinderen een extra attractie vormde. De boerenwoning is in 1887 vervangen door een toen voor deze streek geheel nieuw type boerderij. Mr Van der Feen was afkomstig van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden en importeerde hier het frankische boerderijtype dat hij kende van zijn jeugd in Tholen en Brielle. Het wijkt o.m. in de stalling van het vee langs de zijge vels af van het hier gebruikelijke Westfriese type. Deze Zuid-Hollandse boerderij, thans in ge bruik bij de Heer W. Brouwer de Koning, is nog altijd het centrum van het landgoed Ter Coulster. Het bos van Ter Coulster ligt nu, opengesteld voor het publiek, als een oase in het vlakke land en wordt al dicht genaderd door de bebouwing van Heiloo Plan Oost. Dat was in het begin van deze eeuw nog anders, maar dat ook toen al het bos door dankbare wandelaars werd bezocht blijkt uit een artikel in een regionale krant van 1906. Een zekere F.W.B. schrijft daar:"Wanneer wij met de stoomtram in Heiloo aan het station afgestapt zijn, volgen wij den straatweg ongeveer 5 mi nuten tot wij aan onze linkerhand twee gepleisterde palen zien met de moderne letter "Ter Coul ster". Deze beide zuilen zijn voorzien van twee rijk gebeeldhouwde leeuwen waarvan in den Franschen tijd de familiewapens zijn afgehouwen. 15) Het treft ons: twee moderne zuilen met hoog antieke beelden: het negentiende eeuwsche met het middeleeuwsche. Tusschen beide zui len doorgaande leidt een prachtige rechte laan met trotsche eiken en beukeboomen met tal van zijwegen naar een zeshoekige koepel, een zomervertrek waar de familie van den eigenaar gaarne in den zomer eenige uren vertoeft. Een klein bruggetje links noodigt U uit tot een vriendelijk zitje onder een wilg, vele tientallen van jaren oud. Wat een heerlijk uitzicht daar! Rechts het vlakke weiland met zijn grazend vee, in het verschiet het Noord-Hollandsch Kanaal, boven welks dij ken de rookende schoorsteenen en de masten der voorbijvarende schepen uitsteken, links de trot sche bosschen van den Huize "Nyenburgh" en vooruit een prachtig vergezicht op de stad Alk- 34

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Heylooer Cronyck | 1983 | | pagina 36