-A, laten bouwen aan de Julianaweg tot ze in 1947 de woning ging verhuren aan Niek Krom en Corrie Leering en in de provincie ging werken als huishoudster. Eens per jaar kwam ze dan een dagje te gast om haar bezit in ogenschouw te nemen. Ze liet dan f. 5,- achter om petroleum te kopen waarmee het dakhout ingesmeerd zou moeten worden tegen 'dakluis'. Dit werd altijd toegezegd maar nooit gedaan vanwege de stank die dat zou geven. (Zie ook het levensverhaal van Jan Krom, jaarboek 'De Groene Valck' 2015.) In 1953 verkoopt ze het huis aan de familie Krom. Van een kleindochter van een van haar zussen weten we dat Koosje in deze periode nogal eens verhuisde. Zij bewaarde een kopie van de 'woonkaart' en die geeft aan dat Koosje in 1947 achtereenvolgens in Zaandam, Anna-Paulowna en de Beemster heeft gewoond. In '48 in Monnickendam, in '50 in Sloten, in '51 in Amsterdam Amstel, 1961 Amsterdam Centrum. (Dicht bij haar zus?) In 1962 kwam ze op het Heer Derckplantsoen wonen als een van de eerste bewoners. Al die verhuizingen plus de aantekening op haar 6 25 (am £hefmiej&U 1934 26 juni 1959 I kaart maken duidelijk dat ze daarvoor dus als huishoudster werkte. Ze stierf op 22 maart 1982 op 91-jarige leeftijd. Wat Agatha Kaptein heeft bewogen om als Begijn te gaan leven weten we niet. Ze kwam wel uit een gelovig gezin en zal zich 'geroepen' hebben gevoeld zoals dat in die jaren veel voorkwam. Misschien hielp het daarbij dat ze op een goed ogenblik nog ongeveer alleen over was. Vrijwel al haar zussen getrouwd en haar moeder overleden (1926). Misschien was er ook een erfenis die haar plannen mogelijk maakte. In juli 1932 wordt ze uitgeschreven uit de burgerlijke stand te Akersloot. Ze is dan 45 jaar. Wat je noemt een late roeping. Ze gaat wonen op het Begijnhof 26 in Amsterdam, maar ze zou er geen huis gekocht hebben. Op 26 juni 1934 wordt zij geprofest (gewijd) als Begijn. De Begijnen vormden geen gewone kloosterorde. Er was geen kloosterge bouw of abdij al woonden Begijnen vaak wel samen op een hof, het Begijnhof. Ook hoefden ze geen eeuwige kloostergeloften af te leggen. Ze konden hun geld en goed gewoon behouden en bijvoorbeeld een eigen huis bezitten. 7 Geboorteaangifte van Koosje Kaptein, 18 oktober 1891. Beroep vader: landman, moeder: zonder en wonende te zijner huize. Getuigen: Jacob Boschman, veldwachter en Klaas Molenaar, Heden den achttienhonderd een en negentig, is voor ons ondergotoekendoAmbtenaar ran den burgerlijken stand der gemeento verschenen van beroep -Toud /C-Ce^t^sG* ?.-? jaren> wonende te ..uGZ .GAdie ons heeft'verklaard, dat - op den A t. i -e. s A «r «VLe^._ <&G* l .{.ékczG-cr éUst^-' fa* <2-z.middags ton ure, in het huis staande alhier, V. r.o ir--^SS is geboren een kind van het '/r^ geslacht, uit - Af> <£?V. c^aC jsfi. Wonend van beroep mende A welk kind zal genaamd worden Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte vaii AGr. s c A' Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van jGéGGt.*.. *=.«-.» - AÏG 6* G5- ct. <e~ van beroep O/ e.oud oZ,jaren, wonende te AC G(5c~'c G.&.tr: s N en van t? t?' -«*■ c^jG^G*- - - - van beroep y/j-<7 ^2- Z' x- Gr-l**■-<*-<■ GGt oud .->G*~-x r s, '/yA4» jarenwonende te fe- A-A 'ra,welke na voorlezing door ons en de ccsG»-<mtc <yr. st Gpdj- GG^~GkGG j De Ambtenaar voornoemd, De woning die Arie Kaptein aan de Julianaweg liet bouwen. (Nu nr. 65, bewoond door Clemens Krom.) Niek Krom bij de vo van zijn woning aan d O Afarrn, beveéi wis aan Jesus LV Zoo». Ter dankbare Herinnering aan mijn ZUSTER ANTONIA Begijnhof Amsterdam Mijn God, ik dank U voor alles! Aan U «jj lof en glorie in alle eeuwen. En U, mijn Koningin Maria, die mij al tijd bebe geleid, blijf mijn Aioeder. Wees de Besdietmster van onze pa rochie, ven heel onze stad en van allen die ons dierbaar zijn. Bid voor ons, dat wij eenmaal Gods heerlijkheid mogen aanschouwen. St-Jozef zorgH. Anconius bid voor ons. Heer blijf bij ons. Zuster Antonia/Agatha Kaptein (staand) met de overste moeder Bernadette. Heer Derckplantsoen waar Koosje Kaptein in september 1962 ging wonen op nr. 10. In 2011 zijn deze bejaardenwoninkjes gesloopt. De foto is van kort na de oplevering in 1962 en vanuit het Noorden gezien. tje ter herinnering van het 25-jarig professiefeest van zuster Antonia.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2018 | | pagina 5