gekomen. Middels een luchtfoto, gemaakt vanuit een KLM toestel in 1939, zijn de contouren van het slot, de gracht en de wegenstructuur af te lezen. Op deze locatie heeft geen archeologische opgraving plaatsgevonden. Wel mag worden geconcludeerd dat dit slot aan de rand van het water heeft gelegen. De Boekelermeer was nog niet ingepolderd. Het buurtschap Boekel kreeg een eigen kapel en later ook een school. Tijdens of na het beleg van Alkmaar is het buurtschap grotendeels vernietigd. Nog een versterkte woning (huis Dove)? In 1318 krijgt Willem Dove een huis met hofstede beleend ten zuiden van de Molenbuurt. Deze opstallen zijn beschermd door een gracht. Zijn zoon Do(e)ve Willemszoon krijgt deze rechten in 1326. Waar exact dit huis met hofstede heeft gestaan, is een beetje gissen. De plek zou ten zuiden van de molenbuurt (Buurtschap rondom de voormalige Binnengeestermolen) zijn gelegen. Nu zou dit ongeveer ter hoogte van de Dorpsstraat kunnen zijn. Hier zijn tijdens de aanleg van de riolering in 1962 ook stevige funderingsmuren gevonden nabij de T-splitsing met de Kerklaan-Boschweg. Helaas zijn er van deze fundamenten geen foto's gemaakt of is er aanvullend onderzoek gedaan. 44 De strijd met de Westfriezen Halverwege de 11e eeuw eisen de Westfriezen steeds meer zelfstandigheid op. Er wordt geen belasting meer betaald aan de graaf van Holland. Een lange periode van schermutselingen breekt aan. In Kennemerland is er samenwerking tussen de verschillende steden en dorpen om weerstand te bieden. Bij een dreigende aanval leverden omliggende dorpen manschappen om de aanval af te slaan. Al in het jaar 985 zijn er invallen van de Westfriezen in Kennemerland. In het jaar 1132 is er een grote Westfriese aanval op de Akersloter Woude. Maar de Westfriezen worden in de bossen van De Woude teruggeslagen, mede door steun van Uitgeester manschappen. Volgens de overlevering zouden de gesneuvelden in een massagraf zijn begraven. (huidige locatie tegenover bedrijventerrein Westerwerf te Uitgeest). In 1182 is er opnieuw een aanval op Akersloot. Met omvangrijke hulp van de Kennemers worden de Westfriezen verdreven. In de omgeving worden burchten gebouwd om de Westfriezen op afstand te houden. Zo staan er dan in Alkmaar drie burchten: Torenburg (circa 1255), Middelburg en Nieuwenburg (gebouwd rond 1286). Maar ook Uitgeest, Egmond, Heemskerk en Beverwijk zijn voorzien van burchten. In de omgeving zullen ook de kleinere woonkernen voorzien zijn van een versterkte woonstede of slot zoals in Akersloot en op Boekel. De strijd met de Westfriezen wordt definitief beslecht op 27 maart 1297 bij het dorp Vroone (huidige St. Pancras). De Westfriezen worden dan definitief onderworpen aan het gezag van de Graaf van Holland. Frans Zonneveld A. A. Van Den Berg, Akersloot door de eeuwen heen. 45 u e ra k AA ET ET R. ALK AA A A t2 DER- AAETETie KASTEEL StESTEBWEG Locatie kasteel Akersloot en 'Huize Afbeelding 3, 4, 5, 6, 8 en 9 zijn gemaakt door Jan Deckwitz. Bronnen: E.H.P. Cordfuncke, Het versterkte huis in Akersloot (eerder gepubliceerd in Castellogica 1998-2). E.H.P. Cordfuncke, Macht en aanzien (Kennemer adel in de volle middeleeuwen, 1050-1350). A. A. Van Den Berg, aantekeningen deel III. A. Groen Hutgheest (HV Oud —Uitgeest) nummer 1, jaargang 2 1981.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2018 | | pagina 24