V 42 Heer Hugo van Akersloot Boekel 43 Sfeerimpressie met de mogelijke situatig Akersloot'. van de torenfundering bevindt zich ongeveer 1,5 a 2 meter boven die van de puinlaag van de muurfundering, waarvan overigens de onderkant destijds niet is vastgesteld. Het is nu ook duidelijk dat de ringmuur en het beloop ervan tijdens het onderzoek in 1957 niet konden worden vastgesteld, omdat de proefsleuven slechts tot een diepte van ongeveer 1,25 meter onder het maaiveld waren gegraven. Uit het voorgaande moet dan worden afgeleid dat de (woon)toren op een ophoging van ten minste twee meter heeft gestaan, en derhalve van het type chateau a motte is. Ook nu is duidelijk dat de 'gracht' die de onderzoekers in 1957 meenden te zien, de puinvulling is tegen het talud van de ophoging. Het kasteelterrein te Akersloot is goed vergelijkbaar met dat van andere woontorens, zoals dat van Holy. Huis ter Wijc en de juffer Aechtenwoning te Vlaardingen. Ze zijn ook wat betreft afmetingen vergelijkbaar met de toren in Akersloot. Tijdens de archeologische opgraving zijn er ongeveer 1000 gave kloostermoppen opgegraven. 13g eeuw schgts van hogktorgn 'Huis tgr Wijc' (Beverwijk). Mariakapel gebouwd van kloostgrmoppgn dig bij de opgraving van kastggl Akersloot' zijn gevonden. De bewoners van deze versterking zijn van het geslacht Van Akersloot, waarvan de stamvader Hugo (1) tussen 1163 en 1206 wordt vermeld. Deze Hugo werd eerder Hugo van Voorne genoemd. Zijn zoon is Bartoud (1) Van Akersloot. Diens zoon Hugo (2) was de bedijker van Heerhugowaard (Huiygendijk) Hij overleed in of voor 1254. De familie Van Akersloot sterft (rechte) in mannelijke lijn uit. Wel zijn er familiebanden met andere adellijke families zoals Torenburg en Heemskerk. Ook zijn er leden van de familie die intreden in de abdij van Egmond. De toenmalige koster Piet Velzeboer heeft van deze materialen een Mariakapelletje gebouwd op het terrein van de katholieke kerk. Nog wel op te merken is dat de bouwmaterialen voor deze woontoren en ommuring gedeeltelijk van elders moesten worden aangevoerd. Dit geldt zeker voor de leien. Dit bevestigt het beeld dat Akersloot al vroeg handelsbetrekkingen had tot zelfs in het buitenland. Boekel wordt in 859 Bueckelo genoemd en is een redelijk welvarende plaats. In de omgeving zijn er landerijen en opstallen die in eigendom zijn van de abdij van Egmond. Deze bezittingen moesten worden beschermd tegen de Westfriezen. Van de bewoners van deze versterkte vesting is weinig bekend. Slechts één naam vinden we terug: Dirk (Diederik) van Boekel. Dit is terug te vinden in de boeken van abdij in de periode 1200 1226. De plaats van het slot is bij toeval aan het licht w eri i nr K Aki A/5 entkalc Plaats van de versterking 'Boekel'.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck | 2018 | | pagina 23