V "Tl astelen in en rond Akersloot Inleiding Dat klinkt best spannend, kastelen in en rond Akersloot, maar laten we het niet groter maken dan het is. Zeker is dat er versterkte woonhuizen (sloten) hebben gestaan in en rond de buurtschappen. Dus kasteel is misschien wel een te groot woord voor deze versterkingen. In dit artikel gaan we in op de plaats en functie van deze versterkte woningen in Akersloot en de samenhang met de overige dorpen en steden. Er zijn in het verleden al diverse publicaties geweest over deze versterkingen. Het doel van dit artikel is om al deze info kort en bondig samen te vatten, aan te vullen en weer te publiceren. De situatie in de 12de eeuw in en rond Akersloot Het dorp Akersloot ligt op de oude strandwal die voorheen de kustlijn met de Noordzee vormde. Een nieuwe duinenrij heeft zich gevormd. Tussen de nieuwe zeewering en de oude strandwal zijn vruchtbare gronden. Aan de oostzijde van Akersloot zijn omvangrijke meren, moerassen en veengebieden. De strandwallen zijn rijk begroeid met bossen. De bevolking woont in verschillende buurtschappen verspreid over de strandwallen. De middelen van bestaan zijn: landbouw, visserij, scheepsbouw, zoutwinning, handel en scheepvaart. De graaf van Holland regeert over grote delen van Noord- en Zuid-Holland en Zeeland. Niet heel Noord-Holland staat onder het gezag van de Graaf. Het noordoosten van de provincie wordt bewoond door Westfriezen. Deze Westfriezen vormen al jaren een bedreiging voor de bevolking van Kennemerland. Al in het jaar 985 is er sprake van schermutselingen en invallen van de Westfriezen. De Westfriezen wonen verspreid over een groot gebied dat moeilijk toegankelijk is. De vele meren, plassen, kreken, moerassen en rietvelden vormden natuurlijke bescherming. De Westfriezen hebben kleine, snelle en wendbare schepen en vallen onverwachts aan. Zo snel als ze komen zo snel zijn ze ook weer vertrokken. Er zijn regelmatig pogingen geweest om de Westfriezen te onderwerpen maar zonder succes. Om Kennemerland te beschermen worden er kastelen, burchten en versterkte woonsteden gebouwd als verdedigingslinie Enghuze RtESLANT Hoern icmair arken larlem onnikendarr 38 tegen de Westfriezen. Akersloot lag aan de rand van het merengebied en vormde een mooie landplaats voor de Westfriese strooptochten. De Hollandse graven beleenden landerijen aan vertrouwelingen en benoemden hen tot ridder of heer. Deze voormannen waren trouw aan de Graaf en bouwden versterkte plaatsen om zich tegen de Westfriezen te kunnen verdedigen. Het zal in de periode 1100 - 1200 zijn dat op Boekel en Akersloot een versterkte vesting wordt gebouwd. Hieronder een omschrijving van de plaats van deze versterkingen en een verslag van het archeologische opgravingsonderzoek. Akersloot In 1957 worden de resten van 'kasteel Akersloot' gevonden. Er vond een beperkt archeologisch onderzoek plaats. Er werd een perceel weidegrond, ten westen van de Buurtweg, omgeploegd om het geschikt te maken voor tuinbouwgrond. De nieuwe eigenaar van het perceel, J. van der Dool, was de opdrachtgever. Al spoedig stuit men op puin en funderingen. Het ploegen wordt gestaakt en twee knechten worden door J. van der Dool aan het werk gezet om de fundering bloot te leggen. IBlÉill 11 JA K 'j r;- K'L hshiiw, i - 39 K Kaart Noord-Holland rond 1200. «tfi* VAN t-S. •i'. llliili siiiii :!lllllls|7ï;i «-'"I NutA v A*-; A - -•«'r.rT .-sua»-; ZS#SSiy<sj Situatieschets opgraving gemaakt door pastoor Van de Berg.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck | 2018 | | pagina 21