woningbouw in Kijfpolder wr y-h- '5-i aiu^.c. Weer protestactie tegen Van onze verslaggeefster AKERSLOOT De Stich ting tot behoud van natuurlij ke en cultuurhistorische waarden in de Alkmaarder- meer-omgeving heeft grote bezwaren tegen het plan van de gemeente om de mogelijk heid voor woningbouw in de Klaas Hoorn en Kijfpolder op te nemen in het nieuwe streekplan. Via een huis-aan- huis verspreid pamflet wor den Akersloters opgeroepen bezwaar te maken. De Akersloter stichting pro testeert tegen de aanvulling die de gemeente wil maken op het nieuwe streekplan. De ge meente wil aan het streekplan toevoegen dat er in de Klaas Hoorn en Kijfpolder, aan de rand van het Alkmaard^rmeer, „enige bebouwing" mogelijk moet zijn. De gemeente spreekt van maximaal 75 woningen, de stichting is het er niet mee eens. Woordvoerder H. Kooij: „Wij zijn van mening dat de groene strook tussen het Alkmaarder- meer en de bebouwing hele maal behouden moet blijven. Het bouwen van woningen in Krantenartikel december 1993, protestactie tegen woningbouw in de Klaas Hoorn- en Kijfpolder en het Streekplan. het gebied op de veenachtige grond is moeilijk, en gaat een hoop werk en geld kosten. De gemeente spreekt over wonin gen voor senioren. Een groot deel van het dorp zit daar abso luut niet op te wachten." Het ontwerp-streekpian ligt momenteel ter inzage voor het publiek en de stichting hoopt dat zoveel mogelijk bewoners de kans aangrijpen om bezwaar aan te tekenen. Kooij: „Door grote inzet is onze stichting* al eerder succesvol geweest bij het aantekenen van bezwaar. Eerder vonden Gedeputeerde Staten ruim 300 door ons inge zamelde bezwaarschriften overtuigend genoeg om het plan voor de bouw van driehon derd woningen af te wijzen. Wij hopen evenveel steun te krij gen voor de verwerping van dit plan want het Alkmaarder- meer en omgeving is een be langrijk natuurgebied. Dat mag niet veranderd worden." Bijlage 1: Het streekplan De Provincie Noord-Holland begon in het begin van de negentiger jaren met de eerste voorbereidingen voor een nieuw streekplan, 1995-2005, voor Noord- Holland Noord. Een streekplan geeft o.a. de kaders aan waarbinnen bestemmingsplannen zich dienen te bewegen. Dit streekplan kon een belangrijke steun voor de stichting zijn als t.z.t. een Bestemmingsplan door de Gemeente voor de polder zou worden gemaakt. Al in een vroeg stadium begon het Stichtingsbestuur zich, met gebruik van het inmiddels ontstane netwerk op de burelen van de provincie in Haarlem, te verdiepen in de spelregels van ruimtelijke ordening en nam deel aan inspraakmogelijkheden bij de provincie. Het ontwerp streekplan lag van medio september tot medio december 1993 ter inzage. De stichting klom weer in de pen voor opnieuw een protestactie en ook deze keer gaven de dorpsgenoten massaal gehoor aan de oproep. Er verschenen weer vele ingezonden stukken in de kranten. Op 13 maart 1995 werd door de stichting bij de provincie bezwaar gemaakt tegen de tekst van het voorgestelde streekplan: "enige bebouwing aan de zuidzijde van de jachthaven, ca. 2,5 ha, is niet uitgesloten". De stichting verzocht deze zin te schrappen. Deze zin "zou kunnen leiden tot het maken van onjuiste bestemmingsplannen en is ook strijdig met diverse beleidsuitspraken in het Streekplan". "Ook is deze locatie niet aangegeven op de Streekplankaart". Tijdens een hoorzitting van de provincie op 22 september 1995 gaf de stichting een toelichting op haar bezwaren. Tevergeefs want de provincie was van mening dat de bezwaren te zijner tijd konden worden ingebracht bij de behandeling van het Ontwerpbestemmingsplan KHK-polder. Het Streekplan (met de gewraakte zin erin) wordt definitief vastgesteld in september 1996. Bijlage 2: Vragen voor het gesprek van 1 juli 1992 met burgemeester Cornelisse: - Welk belang hecht U nu echt aan onze (de stichting - red.) mening en standpunten? - Wat denkt U met die mening te gaan doen? - Op basis waarvan baseert U de 'Koerswijziging'? Welke concrete wijzigingen zijn aangebracht? - Waar honoreert U de 'Aanwijzingen' van de Provincie? - Welke zijn de motieven om de Structuurvisie te frustreren met het najagen van het migratie-nul model (d.i. populair gezegd: voor iedere Akersloter een woning in Akersloot, verkiezingspraat!!)? - Tenslotte: wij stellen de kennis en ervaring van de medewerkers van de stichting aan de gemeente ter beschikking. De stichting krijgt signalen uit de bevolking om het gezag op basis van onze inzet om te zetten in politieke macht. Dat is echter het laatste wat de stichting wil.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2014 | | pagina 89