Opgezocht door Ria Louwe 29 Oktober. Zelden is de water stand zoo lang zoo hoog geweest in den polder als tegenwoordig. Is door den hoogen stand van het buitenwater al het buitenland in de omgeving van het Alk- maardermeer al geruimen tijd onder. De Groot Limmerpolder, Zwartedijk, Klaas Hoorn en Kijf, Woude en Hempolder is een wa termassa. Op enkel hoog gelegen plekken kan het vee nog grazen, maar het meeste vee is reeds op stal gezet. Van den Binnengeesterpolder is een laag gedeelte bij het kanaal ondergeloopen en bij Starting ook. Elders gaat het hier naar omstan digheden wel. Zelfs de polders de Schermer en Starnmeer, die toch een zware bedijking hebben, ontkomen ook niet aan den hoogen waterstand. Heden, Vrijdag, was de bemaling der machines in vollen gang, tot het sein van "peil" weer gegeven wordt, wat allicht spoedig het geval zal zijn. Op een dag als Vrijdag illustreert zich het best het verschil tusschen windbemaling en mechanische kracht. De molens stonden stil. 28 December. Zondag lc Kerstdag werd alhier het kerstfeest ge houden in de Ned.herv. kerk. Bij den prachtig versierden kerstboom zongen de kinderen der Zondagsschool de kerstliederen, welke als altijd een goeden indruk achterlieten. Door de hulppredikante, mej. Thomsen, werd de kerstvertelling aan de aanwezigen vertolkt. Rij kelijk werden de kinderen onthaald, terwijl ieder nog een passend cadeau mee naar huis kreeg, wat zeer in de smaak viel. De opkomst van ouders, kinderen en andere belangstellenden was bevredigend.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2009 | | pagina 75