15 Maart. De steunregeling voor de werkloozen ingegaan den 29 Febr. is met ingang van heden den 14en Maart stop gezet en daarvoor in de plaats gekomen werkverschaffing n.1. het ophoogen van den Grooten Uiterdijk tegen een uurloon van 27 cent, een en ander volgens de Ministeriele regeling. 15 April. Den 21 en April a.s. zal te Haarlem worden aanbesteed het baggerwerk van de vaargeul in het Alkmaardermeer (verbinding Zaanstreek). Dat er belangstelling voor dit werk is bleek de laatste dagen, doordat er verscheidene aannemers in deze gemeente geweest zijn om zich op de hoogte te stellen en meteen na te gaan waar de overtollige bagger geborgen kan worden. 17 December. De zandzuiger die ruim 6 maanden zand gebaggerd heeft benoodigd voor den weg Noordervaart, Zuiddijk en Westdijk in den Schermeer is nu van het Alkmaardermeer vertrokken en de baggermolen is weer gearriveerd om bij de bochten wat grond weg te baggeren om het mogelijk te maken dat groote schepen elkander in de bocht kunnen passeren. Dit werk, aangenomen door de firma Hoffman te Haarlem, heeft aan velen geruimen tijd werk verschaft maar begint spoedig op een einde te loopen. 16 Juli. Verminderd verantwoordelijkheidsgevoel bij de dames. Mej. Catharine Z., een 18-jarige schoone uit Akersloot was per rijwiel door den Bergertunnel gereden en bij verstek veroordeelt tot 10 boete of 10 dagen hechtenis. Deze veroordeling smaakte haar niet zoo lekker als een slagroomwafel, er werd door haar verzet aangeteekend. Heden was het meiske dan persoonlijk verschenen om te protesteeren en te verklaren dat zij onschuldig was. Het waarschuwingsbord was door haar niet opgemerkt. Dit certificaat van onschuld werd haar echter niet uitgereikt, maar, redeneerde de kantonrechter wijsgeerig, het verantwoordelijkheidsgevoel is bij vrouwen minder sterk ontwik keld dan bij mannen, dus moest haar wat toegeven. En vervolgens uitspraak doende verminderde de wijze rechter de boete van Miss Akersloot tot 7. 9 Augustus Den 15 Aug. a.s. hoopt Pastoor Wils zijn 25-jarig priesterfeest te herdenken. Die dag zal voorzeker niet onopgemerkt voorbijgaan. 75

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2009 | | pagina 74