4 Maart. De tien oude munten, gevonden bij het spitten door Th. Schut Pzn., zooals eerder gemeld, zijn door hem verkocht voor 23 aan een verzamelaar te Velsen. 22 Februari. Intrede Mej. D. Thomsen. Zondag 21 Febr 1932 n.m. 2 uur had in de N.H. kerk te Akersloot de bevestiging plaats van de hulppredikante mej. Thomsen door ds. Deetman van Alkmaar. Het kerkgebouw was vol belangstellenden, alsmede de consulent ds. Roobol van Egmond aan Zee en de predi kante van de Rem.gemeente te Alkmaar, familieleden en kennissen. Na gebed, het zingen van psalm 118 vers 7 en het voorlezen van een gedeelte van den gelijkenis van de Zaaier, werd door ds. Deetman tot bevestiging overgegaan. Nadat bevestiging had plaats gehad, nam mej. Thomsen het woord naar aanleiding van de woorden van Paulus, wij zijn alle medewerkers aan het bouwwerk Gods. Na uitvoerig hierover te hebben gesproken werd dank gebracht aan den kerkeraad, klassikaal bestuur, den consulent ds. Deetman, voor de woorden tot haar bij de intrede gesproken en allen die hadden me degewerkt, dat zij alhier tot het door haar begeerde ambt was benoemd. 23 Februari. De collecte in deze gemeente gehouden ten bate van het plaatselijk crisiscomité heeft opgebracht 455,25. 1 Maart. Door het plaatselijk crisiscomité was bij de regeering voor de tuinders, die zich daarvoor hadden opgegeven 20.500 K.G. zwavelzure ammoniak aangevraagd. Dezer dagen kwam bij bedoeld comité bericht in, dat voor deze gemeente 1.300 K.G. beschikbaar was gesteld, hetgeen voor velen een teleurstelling zal betekenen. 10 Maart. De Gebr. Krom, aannemers alhier, is het werk te Uit geest, het bouwen van een Zusterhuis, gegund als zijnde de laagste inschrijvers op één na.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2009 | | pagina 73