3 December. Dinsdag 29 Nov. werd door notaris De Lange en Roos te Alkmaar verkocht het huis en smederij van den heer C. Zijp, hetwelk voor de som van 4000 werd opgehouden door den hypo theekhouder. Na den verkoop werd het perceel overgenomen door den heer S. Melker, smid te Warmenhuizen. 13 Februari. De bloembollenkweeker Th. Schut Pzn, Westerweg alhier, die dezer dagen aan het diepspitten was in zijn tuin aan den Buurtweg, tegenover de Ned. Herv. Pastorie, vond op een diepte van ongeveer 1 Meter een 10-tal zilveren munten in een reeds vergaan lederen zakje. Enkelen zijn er grooter als een rijksdaalder en een gulden, terwijl twee de grootte hebben van een gulden. De jaartallen varieeren van 1562-1572. Op de meeste komen z.g. familiewapens voor. Ze verkeeren allen nog in gaven toestand. Wel iets voor ver zamelaars van oude munten. 22 Februari. De bij Akersloot opgegraven munten. Een deskundig verzamelaar, mr. E.H. Hijmans, alhier, is zoo vriendelijk ons daarover de volgende nadere bijzonderheden mede te deelen: Ik kan u mededeelen, dat het vondstje overigens van weinig munt- kundig belang, bestaat uit tien stuks, te weten: een Philipsdaalder van Gelderland van 1563; 'n halve Philipsdaalder van Gelderland van 1566, een Philipsdaalder van Gelderland van 1572, een Bour gondische kruisdaalder van Gelderland van 1569, een halve Philips daalder van Holland van 1573, twee Bourgondische kruisdaalders van Holland van 1567 en 1568, een 1/5 Philipsdaalder van Holland van 1572, een daalder van de abdij Thorn in Limburg van 1570 en een thaler van Maximiliaan de Berges, aartsbisschop van Cambrai van 1568. De Philipsdaalders vertoonen aan de eene zijden het borstbeeld van Philips II en aan de andere zijden het Spaansche wapen; de Bour gondische kruisdaalders, eveneens ten name van Philips II geslagen, vertoonen aan de eene zijde in hoofdzaak een Andreaskruis en aan de andere zijde het Spaansche wapen. Bij beide soorten munten is in het omschrift aan de voorzijden te lezen voor welk territoir in ons land de munten geslagen werden: in casu dus voor Holland en Gelderland. Een nadere beschrijving van de munten van Thorn en Cambrai is voor de lezers van weinig belang. Alle munten behalve die van Thorn vertoonen een "klopje", d.i. een ingestempeld wapentje van Holland of Zeeland, welk stempeltje beteekende, dat de munten in de provinciën, met welker wapentjes zij waren geklopt als nog als volwaardig konden worden beschouwd. 73

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2009 | | pagina 72