uren, want op .n hun salaris onderwijzers tijd waren er de Schermer ;nte bekostigd :rs, natuurlijk de dood van e hij naar een Rhenen een ;n of heeft hij en, want Dirk de gemeente- de leerlingen tral die uit de in van school ijk te maken, schijnlijk nog :hrijft verder: lude doen, de ïoolgeld over tepalen op 30 iden, hetgeen ne gedurende de inkomsten het overlijden iest nemen en k 100 gulden :ent per kind Dirk bedroeg bemoeien. Er 1 vastgesteld. Hierdoor kregen de onderwijzers een behoorlijke opslag. Maar het salaris van Dirk bleef op 604,— per jaar staan. Daarnaast had iedere onderwij zer vrij wonen en gebruik van het daarbij behorende erf. Inmiddels was het leerlingenaantal aan de dorpsschool gestegen tot 90 a 100 kinderen. Onvoorstelbaar dat Dirk dit in z'n eentje aankon. Dirk was nog steeds niet tevreden met zijn salaris en schreef de zoveelste brief aan de gemeenteraad. De Raad antwoordde: dat zij niets wil afdoen aan de bekwaamheden en het goed gedrag van de onderwijzer, maar geen verhoging geeft. Dirk schrijft nu aan Gedeputeerde Staten. Zij schrijven aan de Gemeen teraad o.a.: "De vaststelling der jaarwedde van den hoofdonderwijzer te Akersloot op 604,—, duidt eene juistheid van berekening aan, die ik gaarne wat ruimer had zien toegepast, vooral om de goede geluiden om trent het onderwijs aldaar van den onderwijzer, door den schoolopziener afgelegd en de meededeling dat de school steeds vooruitgaat, zodat de bepaling van dit bedrag voor de toekomst in het nadeel des onderwijzer is. Uit dien hoofde zou ik wenschen dat van dien onderwijzer boven en behalve zijne jaarwedde eene percentsgewijze beloning werd toegekend voor ieder schoolgaand kind, alsmede dat eene toelage werd uitgetrokken voor een kwekeling bij opklimming van 25 tot 100 gulden, naar gelang van leeftijd en bewezen diensten, aangezien deze school volgens de schoolopziener 90 tot 100 leerlingen telt." Op 24 oktober 1860 nam de gemeenteraad eindelijk het besluit om 50 gulden per jaar voor een kwekeling uit te trekken. Helaas voor Dirk van der Markt is kwekeling J. Mooij slechts een paar jaar gebleven. In die tijd heeft Dirk zijn derde vrouw leren kennen. Haar naam was Antje Hendriks Brandenburg, geboren omstreeks 1825 in Heerenveen. Zij trouwden op 27 oktober 1861 in Akersloot. Dirk was toen 45 en Antje 36 jaar oud. Antje overleed op 27 januari 1896 in Akersloot. Intussen schrijven we 1864, de gemeente zit nog altijd krap bij kas en krijgt een nieuwe tegenslag te verwerken. De notulen van de Raadsvergadering van 21-2-1864 vermelden het volgende: "Er wordt mededeling gedaan van een brief van den Heer Schoolopziener in dit district, waar bij deze verklaart het schoollokaal te Akersloot af te keuren als te klein. Waarop overwogen zijnde dat de vergroting van dit schoollokaal nogal aanzien lijke kosten zal vorderen, wordt goedgekeurd, dat aan den Heer Krieger, opzigter van den Waterstaat te Alkmaar zal worden opgedragen om een geregeld plan en begrooting te maken zowel van de vergrooting van het schoollokaal te Akersloot als van de onderwijzerswoning te Boekei, en dat voor deze buitengewone kosten van het onderwijs een subsidie zal worden aangevraagd." 53

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2009 | | pagina 52