betalen. Ook klaagde hij over de woning die in een zeer slechte staat was. De schoolopziener beloofde over deze zaken met het gemeentebestuur te spreken. De schoolopziener heeft woord gehouden en het gemeentebestuur hierover aangesproken. Over het opknappen van de woning heeft de gemeenteraad lang moeten nadenken. Oorzaak: er was geen geld. Een jaar later, september 1844, komt de schoolopziener weer contro leren. Hij schrijft: "De 44 jongens en 16 meisjes, welke hier onderwijs genieten geven doorslaande blijken van 's mans geschiktheid en bewijzen dat behalve de gewone vakken ook de vaderlandsche geschiedenis, het metrieke stelsel en het rekenen uit het hoofd, gansch niet vergeten worden. Desalniettemin klaagt de meester, gelijk alle zijne ambtgenooten, over de weinige belangstelling der ingezetenen. Aan de Koepok-inenting wordt ook slapjes de hand gehouden en de woning blijft bij gebreke aan gemeente fondsen in slechten staat. Het schoolgebouw staat geheel op zich zelf en is nieuw, goed onderhouden en van het noodige voorzien." Dirk heeft in die tijd zijn eerste vrouw ontmoet en heeft trouwplannen. Waarschijnlijk is de gemeenteraad door de trouwplannen van Dirk over stag gegaan. Want in december 1844 wordt een brief geschreven aan de Gouverneur, met het verzoek om bij te dragen in de kosten voor het opknappen van de woning. De kosten waren begroot op 1120,-- gulden. In april 1845 kwam het antwoord van Gedeputeerde Staten, zij geven een bijdrage van 600,— gulden. De dorpstimmerman Klaas Bakker krijgt opdracht de woning op te knappen. Wanneer de schoolopziener een jaar later, op 22 september 1845, weer op bezoek komt, blijkt dat de woning van Dirk nog steeds niet is opgeknapt. De schoolopziener schrijft: "Dirk van der Markt heeft den 2den rang en onderwijst 43 jongens en 21 meisjes, alle gevaccineerd op 5 na, wier ouders zulks halsstarrig weigeren uit bekrompen vooroordeel. De staat van zaken was hier al op den zelfden goeden voet. Men rekent ook in de gewone breuken en behandelde het nieuwe stelsel van maten en gewich ten op bepaalde uren. Het gebouw was nog in denzelfden bouwvalligen staat, men was in onderhandeling met het gouvernement tot verkrijging der noodige gelden, om tot eene zoo noodzakelijke vertimmering te kun nen komen." Op 31-5-1846 trouwde Dirk in Alkmaar met Maria Makkes. Dirk was toen 30 en Maria 25 jaar oud. Ze gingen wonen in het schoolhuis. De schoolopziener schrijft in september van dat jaar onder andere: "De woning van den onderwijzer was geheel vernieuwd en zag er goed uit." 50

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2009 | | pagina 49