Inmiddels is de vacature aangekondigd en zal men eerlang vergelijkend examineren." Ondanks dat men tevreden over Dirk was, moest er toch een advertentie worden geplaatst om de vacature van hoofdonderwijzer in te vullen. Inktpot met ganzeveer waarmee Dirk nog geschreven heeft Omstreeks 1840 was de Rijkskweekschool in Haarlem de enige onder wijzersopleiding. Slechts één op de tien onderwijzers had in die tijd de opleiding hier gevolgd. De meesten leerden het nog steeds in de praktijk bij een oudere schoolmeester. Waar Dirk het vak geleerd heeft, is niet bekend. Op de advertentie reageerden 14 sollici tanten die bereid waren voor de vakante functie een vergelijkend examen af te leggen. Het examen werd gehouden op 23 mei 1842. Voor Dirk een span nende dag. De schoolopziener schrijft hierover het volgende: "In het jaar 1800 twee en veertig den 23,le Mei, heb ik, Mr. Gerrit van Leeu wen, schoolopziener in het 3€ district van Noord-Holland, mij begeven naar Akersloot, teneinde aldaar een verge lijkend examen te houden van wettige sollicitanten, naar de vacerende dorps school der gemeente, opengevallen door het ontslag van Nicolaas Kroone, aangekondigd in de nieuwe bijdragen voor onderwijs en opvoeding. Ten raadhuize gekomen heb ik al daar gevonden de Heeren J. Schoehuizen, Burgemeester, J. Schoorl en J. Vader, Assessoren, Arie van Dam, Nicolaas Blokker, Cornelis Burger en Jan Brand Los, leden van de Raad der Gemeente. Nadat de tijd daartoe bepaald was gekomen heb ik mij, met de voorgeschreven gerechtigden tot de aanstelling, begeven naar de Hervormde Kerk dezer Gemeente, welke door Kerkvoogden daartoe was afgestaan en heb ik aldaar veertien sollicitanten gevonden, wier bewijzen van kunde en zedelijkheid vooraf onderzocht waren en die alsnog verklaarden bereid te zijn, om zich op de bijdragen voor onderwijs en opvoeding voormeld gestelde voorwaarden te laten onderzoeken en aanstellen. Hunnen namen en rangen en tegen woordige standplaatsen gelijk mede de betrekkelijke hoegrootheid hunnen bekwaamheden, worden vermeld in de vergelijkende tabelle welke hierbij gaat en waartoe wij ons, kortheids- en waarheidshalve gedragen. Het examen is daarop gehouden in het lezen, schrijven, rekenen en de ken nis der Nederduitsche taal, waarmede de ondergetekende Schoolopziener is bezig geweest, van des morgens acht tot des avonds acht ure, met eenige 44

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2009 | | pagina 43