0 Wie was Dirk van der Markt? Dirk is geboren in 1816 in Zaandam. Hij was de zoon van Aamout van der Markt en Grietje Kraaij. In 1841 kwam de toen 25-jarige Dirk naar Akersloot, waar hij als hulp van de toenmalige onderwijzer Nicolaas Kroone werd aangesteld. Op 31 mei 1846 trouwde Dirk met Maria Makkes, 25 jaar oud, afkom stig uit Alkmaar. Een klein jaar later, op 15 april 1847, werd hun zoon Aarnoud geboren. Een maand na de geboorte van Aarnoud, op 20 mei 1847, is Maria overleden. Zoontje Aarnoud overleed op 10 oktober 1847, slechts een half jaar oud. Aarnoud was het enige kind van Dirk. Ruim twee jaar na het overlijden van Maria trouwde Dirk op 22 oktober 1848 voor de tweede maal. De bruid heette Barendina Banning. Zij was 30 jaar oud en ook geboren in Alkmaar. Barendina overleed op 22 februari 1852. Op 36-jarige leeftijd was Dirk al 2 keer weduwnaar. Op 27 oktober 1861 trouwde Dirk voor de derde keer. Nu met Antje Hendriks Brandenburg oud 36 jaar, geboren in Heerenveen. Dirk was toen 45 jaar. Antje overleed op 27 januari 1896. Zij is ruim 70 jaar oud geworden.. Dirk als onderwijzer. In augustus 1841 werd Dirk tot hulponderwijzer in Akersloot aangesteld. Hij werd aangenomen om de toenmalige onderwijzer Nicolaas Kroone te assisteren. Deze onderwijzer was totaal niet geschikt voor zijn taak en werd op verzoek van de gemeenteraad door Gedeputeerde Staten ontslagen. Enige maanden later schrijft de toenmalige burgemeester Schoehuizen onderstaande brief aan de gouverneur. "De onderwijzer Nicolaas Kroone is op verzoek van den Gemeenteraad door Heeren Gedeputeerde Staten gedemitteerd (ontslagen), volgens de lopende geruchten schijnt bij het Hooger Bestuur het voornemen te bestaan dien man weder in zijne functie te herstellen, hetwelke voor de jeugd eener der grootste rampen zoude zijn. Jarenlang heb ik mij over het gedrag van dien man en over het slordige en ellendig onderwijs op eene onbeschrij felijke wijze geërgerd. De school wordt sedert de demissie (ontslag) door een provisioneel (voorlopig) onderwijzer waargenomen." Op 9 september 1841 kreeg Dirk bezoek van de schoolopziener meester Gerrit van Leeuwen. Behalve schoolopziener was Van Leeuwen ook advocaat in Alkmaar. Hij schrijft in zijn rapport: "Sedert het ontslag van Nicolaas Kroone in juli j.1. had ik deze school niet bezocht. Zij wordt thans sedert drie weken voldoende waargenomen door Dirk van der Markt, hebbende de 2e rang en den ouderdom van 25 jaren. De uitmuntende informatien die ik van dezen ondermeester heb ontvangen, spannen mijne verwachting. Hij is echter nog tekort in dienst, om daarover met juistheid te kunnen oordeelen. Hij had 39 jongens en 21 meisjes op zijne lijst; één hunner was gevorderd tot in den regel van drieën. Het lokaal was zindelijk en goed voorzien. 43

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2009 | | pagina 42