Op 14-2-1844 lenen Barend en Neeltje 300 van de algemene armen administratie van de Gemeente Sint Maarten. Notaris Jan Schoehuizen maakte de akte op, waarvan hieronder een uittreksel: "In tegenwoordigheid van de navolgende getuigen zijn verschenen: Barend Thijben, zich ook wel noemende en schrijvende Barend Tibe, zonder beroep en zijne huisvrouw Neeltje Schoen, laatstgemelde ten deze door haren voornoemden man geadsisteerd, beide wonende te Eenigenburg, gemeente Sint Maarten. Dewelken erkenden, zoo tesamen als ieder hunner afzonderlijk voor het geheel, onder afstand van het voorregt van schuldsplitsing wel en wettig schuldig te zijn aan en ten behoeve van de alge- meene armen administratie der Gemeente Sint Maarten, de somma van Driehonderd Gulden, wegens geldleening eener gelijke somme, door de armenvoogden van bedoelde administratie, in klinkende speciën gedaan en die zij com paranten debiteuren, naar hun volkomen genoegen, van denzelven erkenden te hebben ontvangen en genoten. Tot waarborg van de betaling, zoo van de hoofdsom als van renten de comparanten debiteuren verklaarden hypothe cair te verbinden: Een huis en Erve slaande en geleegen te Eenigenburg, Gemeente Sint Maarten, bij het kadaster aangeduid in Sectie C nommer 120, het erf ter grootte van negen roeden dertig ellen. De comparant debiteur heeft dit perceel aangekocht in den jare Zeventienhonderd Zes en Negentig, blijkens akte op den Zesden Januarij van dat jaar voor Schout en Schepenen van den Eenigenburg gepasseerd. De comparanten en de getuigen zijn aan den Notaris bekend en hebben zij allen met den Notaris, deze akte onmiddellijk na voorlezing ondertekend, met uitzondering van de comparante Neeltje Schoen, dewelke verklaarde haren naam niet te kunnen schrijven of teekenen, als zulks niet geleerd hebbende (Bron: RAA NNA 1304A nummer 4659). De handtekening van Barend Thijben 22

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2009 | | pagina 21