west Mientsloot Mientsloot oost ra c ra Joop Stolp Noten Mientsloot, als onderdeel van de ontginningen in het westelijke veengebied van Akersloot Met de Mientsloot zijn we aangeland in de overgang naar de late middeleeuwen, waarin de grootschalige veenontginningen hebben gezorgd voor de zo kenmerkende bewoningsstructuur in de Provin cie: dorpsstraten, kilometers lang met enige verdikking rondom de kerk.21 Een dijkenlandschap, ontstaan in een strijd tegen het water: dijken tegen het buitenwater en dij ken als functie bij de veen- ontginningen. Vanuit de ontginning gezien: eerst de dijk, vervolgens de sloot. Dijk en sloot vormden een com binatie om het water uit het ontgon nen veengebied te houden: de sloot om het water af te voeren en de dijk om het tegen te houden. Later wer den sommige van deze dijken opgewaardeerd tot Dorpsstraten, met aan één kant de wegsloot, meestal voorzien van bruggetjes om de woonpercelen te bereiken. Soms raakte de dijk in onbruik en bleef de sloot over. Ook de Mientsloot vormde van oorsprong een waterkerende en -afvoerende functie. Alleen in dit geval diende de combinatie van dijk en sloot om het water van de hoger gelegen strandwal tegen te houden zodat het geen hinder kon opleveren voor het veenontginningsgebied ten wes ten van de Mientsloot. Hoewel over de ontginningen nauwelijks his torische informatie beschikbaar is, moet het graven van de Mientsloot toch zeker in het begin van de tiende eeuw worden geplaatst. In dit artikel is geprobeerd een tipje op te lichten van de sluier die over de bewoningsgeschiedenis van Akersloot ligt. Er zijn meer vra gen opgeroepen dan beantwoord. Er ligt dan ook nog veel werk te verrichten, zowel in het veld als in het archief. water (blauw) stromend vanaf de strandwal wordt door de Mientsloot opgevangen en afgevoerd; dijk (zwarte lijn) voorkomt dat het water in de westelijke ontginning stroomt. O O tn <u 5 "O CO Heiloo 2006 Bas van Geel e.a. Environmental reconstruction of a Roman Period settlement site in Uitgeest-Dorregeest, witlt special reference to coprophilous fitngiAmsterdam 2003 2 L.L. Therkorn, Assendelver Polders RevisitedAmsterdam 1997, bl. 55 95

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2006 | | pagina 95