Ook de naam Akersloot kent taalkundige hindernissen. Sloot is dui delijk en aker zou best akker kunnen zijn. Aker kan ook duiden op het bestaan van eikenbossen. Bij de drooglegging van de Schermer waren volgens Van Ollefen talrijke wortelstronken te voorschijn gekomen. Dit waren kennelijk z.g. moeraseiken, zoals die ook bij Diemen zijn ontdekt, maar dateren van ver voor het begin van de jaartelling. Hoe het zij: eikels waren belangrijk voor Akersloot, ge zien ook het drietal dat in het Wapen van Akersloot voorkomt. Storting met kanaal door de strandwal van Akersloot eind 9J'\ begin Ieeuw?) Een deel van de funderingen van het kasteel zijn in 1957 door de ROB (Rijksdienst voor het Oudheid kundig Bodemonderzoek) vastgelegd.13 De betrek kelijk grote rijkdom van Akersloot is te danken ge weest aan de relatie met de graven van Holland, waaraan het in 1277 een tolvrijdom te Dordrecht ontleende.14 Enkele namen, zoals Koningsweg en Koningsmeer, zouden kunnen refereren aan een ko ninklijke schenking (889?). Afgeleid van de kaart van J. Dou uit 1647 presenteert De Cock een kaart van Akersloot met daarop de verschillende buur ten. 15 Het feit dat de kerk op de westelijke strand wal ligt, geeft aan dat hier de oorsprong van het dorp gezocht moet worden. Op dezelfde strandwal ligt ook de buur schap met de intrigerende, Noors aandoende naam Starting, direct grenzende aan het water dat de verbinding vormde tussen de Scher mer met de Die (zie hierboven). Mogelijk was dat een belangrijke plek in de verbinding tussen de Zijpe met de Die, via de strandwal van Boekei/Akersloot. Een eerste vestigingsplek in Akersloot? Voor de betekenis van 'Starting' verwijst De Cock naar Karsten"' 'een terrein waarop men tijdelijk goederen kan stapelen of bergen'. Vaak vindt men daar de oudste havenbuurt.17 Ook de nabijheid van de vaart door zuidelijk Akersloot ondersteunt deze uitleg. gelegen tussen de westrand van het huidige dorp 11 en het Kerkmeer. De belangrijkste naam uit dit ge slacht is die van Hugo uit ca. 1150. Na het uitster ven van dit geslacht ergens in de 14dc eeuw komt Akersloot onder direct bestuur van de Graaf, waarna het vervolgens een ambachtsheerlijkheid van Alkmaar was, met een Alkmaarse burgemeester als ambachtsheer. Van Ollefen noemt in 1781 als schout Louris Veer.'2 93

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2006 | | pagina 93