De heren van Akersloot Dictionary biedt een opening. Het woord 'bookland' staat hier om schreven als: part ofcommon land granted by charter (under the suvereign's orders) to a private owner".Vertaald luidt dit: deel van onbebouwde, oningesloten gemeentegrond meentbij akte geschon ken - onder autoriteit van de leenheer - aan een particuliere eige naar. Van het Engelse bookland naar het Nederlandse Boekei is een kleine stap. De omschrijving geeft bijna een sluitend bewijs dat met Bodokenlo Boekei is bedoeld. Het door de Duitse koning geschonken landgoed Bodokenlo zal een veel uitgebreider gebied hebben omvat dan alleen het noordelijke deel van de strandwal van Akersloot. Het gebied ten oosten van Boekei kan er toe hebben behoord terwijl ook Akersloot met alle uithoeken er deel van kan hebben uitgemaakt. Boekei eind 19de eeuw uit 'Historische Atlas Noord-Holland kaarthlad 279 (herdruk 1989 Den lip) Bij welke gelegenheid Boekei tot Heiloo is gaan behoren is onbekend, een kerkelijke indeling? Later is het zuide lijke stuk, vanaf ongeveer de huidige Kanaalweg, tot Akersloot gaan behoren. Ook van deze herindeling is niets bekend. Was dat na de totale verwoesting in 1573, na het beleg van Alkmaar? Bij die gelegenheid was ook het pas drooggelegde Boekelermeer weer onder water gezet. Herstel van dijken en het opnieuw droogleggen bleven uit, waardoor het een onbegaanbare rietwoestenij werd8Was het gebied van Boekei toen onbereikbaar geworden en daardoor niet meer interessant voor Heiloo? Ook Halbertsma gaat er vanuit dat Bodokenlo en Boekei een en dezelfde zijn.'J Volgens v.d. AA10 is Boekei een grafelijk bezit ge weest, met een kasteel of een versterkte hoeve waar een geslacht Boekei lange tijd het beheer over heeft gevoerd. Het kasteel moet gelegen hebben ter hoogte van de Kanaalweg naar Heiloo, het te genwoordige industrieterrein Boekei. De contouren zouden nog op luchtfoto's uit 1940 te zien zijn geweest. Juist die grafelijke her komst van Boekei geeft steun aan de combinatie 'Bodokenlo Boekel'. Van der AA situeert Bodokenlo overigens als adellijke hof stad bij Voorburg onder de naam van Het Loo, zonder verdere refe rentie. Van de llde tot de 13de eeuw wordt gesproken van een adelijk ge slacht met eveneens de naam Akersloot dat een kasteel bewoonde, 92

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2006 | | pagina 92