De Karolingers (Karei de Grote c.s.) deze uit- Bergum them. Het De namen sche'-aar- ze vroege ang door- de bewo- regeest en Voorbeeld Pingsdorf aardewerk De volgende periode die we archeologisch herkennen is de Karolingische, beginnende halverwege de 8"'° eeuw. De mooiweer- fase blijft aanhouden, met een groeiende bevolking als resultaat. De traditionele woongebieden boden onvoldoende ruimte voor deze bevolkingstoename. Droogte en verschraling, gevolgd door zandverstuiving deden het landbouwareaal geen goed. Door die zelfde droogte kwamen ook de direct aangrenzende veengebieden in beeld als woongebied. Deze waren totdan uitsluitend benut als wingebied voor turf, riet, vogels en vis en als weidegebied. Tot nu toe is het okerkleurige Pingsdorfaardewerk, met zijn karak teristieke verfstrepen, het vroegste aardewerk uit deze periode in Akersloot. Het gebruik ervan is vanaf het einde van de 9de eeuw tot de 13de. Daarnaast is er natuurlijk de kogelpot. Met een duidelijk verschil tussen een vroege en een late kogelpot levert de lange gebruiksduur, vanaf de 9de tot in de 14de eeuw, wat minder houvast voor een scherpe datering. Toch lijken deze vondsten te duiden op een bewoning in Akersloot ergens vanaf de 9dc eeuw. Voorbeelden Karolingisch aardewerk (foto RMO Leiden) Afgezien van de ingrijpende overgang van het oude geloof naar de nieuwe re ligie zal de inlijving van onze streken in het Frankische Rijk niet ongemerkt voorbij zijn gegaan. Archeologisch her kennen we de nieuwe periode aan het aardewerk uit het Maas-Rijngebied, het z.g. Merovingische aardewerk, een voortzetting van de Romeinse aardewerktraditie. Dit nieuwe aarde werk zal niet direct al het oude hebben vervangen. Toch moet de eerste vind plaats in Noord-Holland nog worden ge vonden, waar deze overgang duidelijk kan worden vastgesteld. Vestigden zich in het kielzog van de Frankische troepen tegelijkertijd nieuwe be woners in onze streken? In Akersloot geen Merovingisch aardewerk in dezê periode, in Assum, kimmen en het duingebied bij Velsen wel. 89

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2006 | | pagina 89