Kronieken Merovingische periode (Clovis zn.) Ook ons duingebied kent of kende een aantal dorpen met deze uit gangen, zoals Assum, Castricum, Bakkum, Wimmenum, Bergum (Bergen), Rinighem Rinnegom), Arem, Adrichem. Pethem. Het Gooi kent alleen maar dorpen met deze naamsuitgangen. De namen Sassenheim en Sexbierum behoeven verder geen uitleg. De vondsten uit deze periode behoren tot het z.g. 'Saksische'-aar- dewerk? Op de oostelijke strandwallen zijn vondsten uit deze vroege periode nog niet aangetroffen, c.q. herkend. Gezien de lang door gaande bewoning in de Ijzertijd en het vroege begin van de bewo ning in de Middeleeuwen komen de buurtschappen Dorregeest en Assum hiervoor nog het meest in aanmerking. In Engeland en Frankrijk geven kronieken over deze vroege pe riode al een redelijk beeld van het gebeuren in deze landen. Voor onze gewesten is deze informatie schaars. Soms is er een hint, zoals in het 'Winchester manuscript' dat bij het jaar 514 vermeldt (ver taald JS): 'De West-Saxons komen naar Engeland met 3 schepen naar Cerdic 's Shore. Stuf en Wihtgar vochten tegen de Britten en joegen ze op de vlucht'.4 Waren dat Saksen die zich in westelijk Nederland hadden gevestigd en in 514 de oversteek naar Engeland waagden? Beslist geen stellig bewijs maar elke aanwijzing is wel kom. Er is enige informatie over de strijd van Radboud, zetelend in Utrecht, tegen de Franken (Pepijn van Herstal) waarbij vooral het bezit van Dorestad in het geding was. Als Radboud uit Utrecht is verdreven (694) liggen de noordelijke gebieden, w.o. Noord-Holland open voor de Fran kische troepen. Onder hun bescherming voelden Willibrord, Bonifatius en andere bekeerders zich in deze streken veilig. Befaamd is Willibrords gra ven in de strandwal van Heiloo naar water, van daar de naam Heilighelo? Een open plek in het bos is misschien romantischer en appelleert meer aan het vroege zendingswerk maar is waarschijn lijk niet in overeenstemming met de landschappelijke realiteit van die tijd. Namen met uitgangen op '-lo' hebben niet altijd betrekking op 'bos' maar slaan evenzeer op 'water'. Dat laatste zal op de strand wallen schaars aanwezig geweest zijn, evenals bos. Voorbeelden Merovingisch aardewerk (foto RMO Leiden 88

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2006 | | pagina 88