Van Ijzertijd naar Middeleeuwen Zijn de Saksen de nieuwe bewoners? snel een einde aan. De betere plekken op de strandwal, dus daar waar bomen konden groeien, zullen al snel benut zijn geweest voor de verbouw van gewassen. Grazende schapen en geiten zullen wei nig ruimte hebben gelaten voor een spontane plantengroei. Uit di verse onderzoeken op de strand wallen blijken de aangetroffen bewoningsniveaus vrij snel te worden afgewisseld door dikke lagen stuifzand. Uitgebreid pollenonderzoek op de strandwal van Dorre geest leverde voor de Romeinse periode een beeld op van een boom loos landschap.1 Bij onderzoek in Assendelft is gebleken dat in deze periode ruimschoots gebruik gemaakt werd van turf als brand stof.2 Dat was trouwens ook het beeld dat de Romeinse schrijver Plinius schetste toen hij in de eerste eeuw na Chr. onze gebieden bezocht. Met de omslag naar een natte periode in de loop van de 3de eeuw (Duinkerke II) eindigde de bewoning in de veengebieden. Alleen in de Kop van Noord-Hol land, op de strandwallen en in het duingebied kon men het nog wat langer volhouden. In de loop van de 5e eeuw lijkt de bewoning in noordwest Nederland te zijn verdwenen. Oorzaken zijn niet moeilijk te bedenken. Enkele jaren met mislukte oogsten en/of veeziekten en een decimering van de bevolking is een feit. Een tref fend voorbeeld is de enorme sterfte in Ierland (één mil joen mensen) in het midden van de 19dc eeuw, na en kele mislukte aardappeloogsten. Het wegvallen van de noordgrens van het Romeinse Rijk bracht eind 4de eeuw een trek naar het zuiden opgang. Aan het eind van de 5dc eeuw - begin 6de eeuw trokken Angelen, Saksen en Juten naar Engeland. Maakten onze kustbewoners daarvan deel uit of waren zij al eerder op zoek gegaan naar betere levensomstandigheden? Eind 6de eeuw lijkt het klimaat zich te verbeteren. Een bevolkings toename in deze periode is niet gemakkelijk vast te stellen. Enorme zandmassa's bedekten vanaf de 9d710dc eeuw de oude duinen. Hier door zijn ongetwijfeld veel sporen uit die periode aan het zicht ont trokken. De open kust van Groningen en Friesland geeft wat meer informatie. In deze periode vestigde zich hier een omvangrijke be volking. Hun dorpen, met namen eindigende op -um of -em, een verbastering van 'heim', veronderstellen een Saksische herkomst. 87

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2006 | | pagina 87