Ijzertijd Bebost of kaal? ontzandingen in het verleden kunnen veel bewoningsporen zijn ver dwenen. Alertheid voor nieuwe en aanvullende vondsten is daarom zeker op zijn plaats. Met de 8s,e eeuw v. Chr. begint een nieuw tijdvak, de Ijzertijd. Al geruime tijd daarvoor vond een klimaatomslag plaats naar een natte periode, Duinkerke I. De bewoning in het oosten van West-Fries land moest door wateroverlast en door veengroei het veld ruimen. Vanuit het duingebied begon in de 7de eeuw v. Chr. langs de oostkant van het Oer-IJ de bewoning schuchter opgang te komen. In de loop van de vierde eeuw v. Chr. raakten de kreekoevers in de aangrenzende veengebieden bewoond. In heel Noord-Holland is er een bewoningspiek in de eer ste eeuw vóór en de eerste twee eeuwen na Chr. Bui ten het duingebied blijken dan grote delen van de Assendelver Polders, Krommenie, Uitgeest en de Kop van Noord-Holland bewoond. Ook in de meer oostelijke veengebieden zoals De Woude en rond Marken-Binnen zijn vondsten uit de late Ijzertijd niet zeldzaam. Hoe zit dat met Akersloot? Globale aanduiding vindplaatsen Ijzertijd, m.u.v. no. 4 en 5 Bij veel verkenningen in Akersloot zijn vondsten uit de Ijzertijd aangetroffen. Bij slechts enkele vind plaatsen kan worden gesproken van 'in-situ' vond sten. Het merendeel van de vindplaatsen bleek sterk verstoord waarbij het niet is uitgesloten dat veel van het aangetroffen materiaal door vroeger grondverzet is verplaatst. Het merendeel van de vindplaat sen ligt in het centrum van Akersloot of ten zuiden ervan. Het aantal IJzertijdvindplaatsen op de Dorregeest is duidelijk groter. De strand- wal was er breder en het Oer-IJ beter bereikbaar. Was Dorregeest hierdoor aantrekkelijker? i •S Waren de strandwallen begroeid of kaal? Waarschijnlijk spaarzaam begroeid en dan pas na geruime tijd; dat is een reëler beeld dan een begroeiing met bossen, zoals het Heiloërbos dat overigens pas in de 17dc eeuw is aangeplant. Slechts bij de bredere strandwallen zal aan de luwzijde (doorgaans de oostkant) spontaan boomgroei hebben plaatsgevonden. Als er bij aanvang van de bewoning al sprake was van opgaande begroeiing, dan maakte de grote behoefte aan hout er 86

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2006 | | pagina 86