Steentijd-Bronstijd Ten westen van de strandwal van Akersloot ontstond een tweede met hierop Alkmaar, Heiloo en Limmen. Hierdoor kwam die van Akersloot min of meer geïsoleerd te liggen, temidden van uitdijende veengebieden. Daarna ontstond die waarop ons huidig duingebied ligt. In eerste instantie waren de duinen niet veel hoger dan enkele meters. De huidige hoge duinen dateren van na de 10de eeuw (na Chr.) en waren het gevolg van ontbossing, zandverstuivingen en een enorme zandtoevoer vanuit zee waarbij westelijke winden zorg den voor verplaatsing landinwaarts. Vanaf ca 3000 v. Chr. moet de strandwal van Akersloot begaanbaar zijn geweest. Maar kon daarop ook worden gewoond? Bewonings- sporen uit die periode ontbreken. Die was er wel in het noorden van de provincie, zoals in Zandwerven, Kolhorn, Hoogwoud en Aartswoud. Grote schelppakketten, gelardeerd met potscherven, vormen het afval van mensen van de Trechterbekercultuur (Hune bedbouwers) die op de hoger gelegen delen van Drente waren neer gestreken. In het Noordhollandse kustgebied waren zij op zoek naar voedsel, zoals schelpdieren. Of zij er permanent woonden is moei lijk vast te stellen, vermoedelijk gingen zij in het koude seizoen weer terug, richting Drente. De oudste vondst in Akersloot, eigenlijk Dorregeest, dateert uit de overgangsperiode van de nieuwe steentijd naar de Bronstijd, ca 2000 v. Chr., de z.g. Klokbekercultuur. Waren dit ook zomergasten uit oostelijke streken, of waren zij op doortocht naar het westelijke duin gebied? Uit de late Bronstijd, ongeveer 10dc eeuw v. Chr., stamt de vondst aan de Breedelaan; deze bestond uit aardewerkfragmenten en runder- bot. Hier ligt waarschijnlijk een relatie met de bewoning in de pe riode van 1600 tot 800 v. Chr. in het oostelijke deel van West-Fries land (polder het Grootslag). Dit gebied was toen relatief druk be volkt, getuige de talrijke sporen van boerderijen, greppels, graf heuvels en aardewerkresten. Kenmerkend zijn de vuurstenen sik kels, o.a. gevonden aan de westkant van de strandwal van Heiloo. In deze periode was er ook bewoning in het westelijke duingebied. Daarmee lijkt die ene vondst in Akersloot wat mager. Was de strand wal van Akersloot in deze periode wel aantrekkelijk voor bewo ning? Misschien zijn nog vele sporen uit die periode door de hui dige bewoning aan het oog onttrokken. Door de omvangrijke 85

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2006 | | pagina 85