De vroegste bewoningsgeschiedenis van Akersloot Natuur of cultuur Het Holoceen: veel water en strandwallen Het landschap van Noord-Holland, zoals we dat nu kennen, is het resultaat van geologische, klimatologische maar vooral menselijke activiteiten. Het landschap richten we in naar onze behoeften maar tegelijkertijd ontstaat er een nostalgisch verlangen naar die uit vroe gere tijden. Kennis over die 'vroegere' landschappen is essentieel om onze bewoningsgeschiedenis te ontrafelen, zo ook die van Akersloot. Situatie begin jaartelling naar Zagwijn. 1 =strandwal, 2=Wijkermeer, 3=hoogveen, 4=laagveen/klei De laatste ijstijd, het Weichselien, eindigde zo'n 12000 jaar gele den. In snel tempo smolten de ijskappen en steeg het zeeniveau on geveer 150 meter tot het huidige niveau. De kustlijn werd steeds verder oostwaarts opgeschoven. Zeestromingen voer den grote hoeveelheden zand en slib langs de kust. Waar de stroomsnelheid afnam zonk eerst het zand en daarna het slib, van zuid naar noord en van west naar oost. Zo ontstonden 5000 jaar geleden langs de gehele Nederlandse westkust smalle en langgerekte strandwallen, met ten oosten ervan slibvelden. Aanvankelijk zandbanken die bij eb droogvielen en waar de wind het zand opwoei tot lage duintjes, hier en daar begroeid met zout- en brakwaterminnende planten. Waar de zee niet meer kon komen ontstond door verzoeting veen- groei. De huidige contouren van West-Nederland kwamen in beeld met op de meest oostelijke strandwal Akersloot, met ten noorden ervan Boekei, Oudorp en Sint Pancras en ten zuiden ervan Dorregeest, Uitgeest en Haarlem. Hier en daar werd deze strandwal doorbroken door stroomgeulen zoals het Oer-IJ en door afwateringen vanuit de oostelijke veengebieden. Stormvloeden sloe gen bressen in de strandwal en ruimden hier en daar weer grote delen op. De dorpskern van Akersloot ligt trouwens op twee smalle, evenwijdige strandwallen, gescheiden door de Geestpolder. Beide strandwallen komen iets ten noorden van het pontje samen en gaan dan verder noordwaarts als smalle strandwal. In het zuiden gaat de meest oostelijke strandwal over in die van Dorregeest, de westelijk strandt in het Koningsmeer. 84

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2006 | | pagina 84