KORT VERSLAG De Bond van Zuivelfabrieken „DE HOOP" TE AKERSLOOT Aangeschaft werd: Een stoommachine van 7'/è pk voor het kne den en karnen van boter, een stoompomp- koeler, melk- en weipompen, een separator (melkontromer), een room- en weipasteur en een melkkoeler 12.992.-. Kosten metselaar, timmerman en schilder 3.000.- In deze nieuwe opzet werd Nicolaas Meijne directeur, Johannes Kraakman secretaris, Jan Groot penningmeester en Jan Sander en Willem Swart commissarissen. Na het overlijden van Jan Groot in 1921 werd Bertus Kerssens pennningmeester. Het maatschappelijk kapitaal was bijeenge bracht door de uitgifte van schuldbrieven: 3 stuks a 400.- (tegen 4'Z% rente) 1 stuk a 2.000.- (ook 4V2% rente) en 1 stuk a 1.000.- (renteloos). Deze bond werd in 1906 opgericht als Jaarverslag 1933-1934 belangenorganisatie voor de fabrieken in Noord-Holland. Ze was bij veel activiteiten in de zuivelwereld betrokken, b.v. de oprichting van de Vakschool voor Kaasmakers te Hoorn in 1909, het kaas- controlestation in 1919 en het botercontrolestation in 1920. Deze laatste waren gestationeerd in Alkmaar. De grote fabrieken wilden via de bond steeds hogere eisen stellen aan de kwaliteit van de kaas en de boter. Ze waren ook voor een verplichte aansluitng bij de kaas- en botercontrolestations, die deze produkten op echtheid controleerden. De overheid stelde aanslui ting niet verplicht, maar wel werd bepaald dat alleen boter en kaas die gekeurd en voorzien was van een rijksmerk geëxporteerd mocht worden. Dit was belangrijk, omdat produkten voor de export meer oplever den dan de binnenlandse verkoop. De Akersloter zuivelfabriek "De Hoop" werd in 1921 lid van het kaascontrolestation en in 1922 van het botercontrolestation. VAN DE COÖPERATIEVE STOOM ZUIVEL FABRIEK BOEKJAAR 1 APRIL 1933-1 APRIL 1934 'f. M DEKKER - ROEKHANDEl - AKt«STOOT 80

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2006 | | pagina 80