U, Mijne Heerenziet hieruit hoe Akersloot bekend is. Niet om hare mooie ligging aan het Alkmaarder Meer doch om de slechte wegen. U gelooft toch wel dat, om vreemdelingen naar onze plaats te trek ken, het in de eerste plaats noodig is dat de gedachte die buiten Akersloot heerscht wordt weggenomen door een spoedige verbete ring van de weg Akersloot-Uitgeest. (Voor meer informatie over de toestand en verbetering van de we gen in Akersloot zie "De Groene Valck" jaarboek 2001). 1912, Plaatsing stoommachine Op 23 september 1912 vraagt directeur San- der toestemming aan burgemeester en wet houders voor een kleine uitbreiding: een koelbak te bouwen aan de kant van de Kerk laan, het bijplaatsen van een stoommachine van 4 PK om boter te karnen en een stoom pomp voor melkkoeling. De bewoonster van het ten noorden gelegen perceel Trijntje Hareman. de weduwe van veehouder J. Verduin, maakte bezwaar tegen dit plan. Zij vreesde namelijk brandgevaar voor het hooi op haar erf en het vervuilen van haar bleekveld door roet. De bouwvergunning werd verleend onder voorwaarde dat de schoorsteen moest wor den voorzien van een vonken- en roetvanger. v W Van particulier- naar coöperatief bedri jf In 1916 werd de particuliere onderneming omgezet in een coöperatie. De naam van de fabriek werd veranderd in Coöperatieve Stoomzuivelfabriek "De Hoop". De boeren die lid werden van de coöperatie moesten een entreegeld betalen en waren ver plicht de melk van hun koeien aan de fabriek te leveren. Als de fabriek winst maakte deelden ze hierin mee, bij verlies werd het bijbetalen. Om de fabriek over te nemen en in te richten naar de eisen van die tijd, werd een lening aangegaan van 22.000.- en werd er weer verbouwd. De melkontvangst werd verplaatst van de Julianaweg naar de Kerklaan. ook de weitonnen kwamen daar te staan. De overname van gebouw en inventaris bedroeg 6.000.- V.l.n.r. Cor Mienis, K. Mienis, J. Kerssens, J. v.d. Schaaf en P. de Goede. Daarvoor staan Gré en Jaap Mie nis. 79

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2006 | | pagina 79