Archeologie schijnen. Waarschijnlijk was dit teveel van het goede, want vanaf 1984 t/m 1997 verscheen De Groene Valck 2 maal per jaar. In het jaar 2000 werd overgegaan tot een ander formaat en werd het een jaarlijkse uitgave. De Groene Valck ontleent haar naam aan een herberg die in augus tus 1880 afbrandde en daarna is herbouwd als bakkerij, thans woon huis aan het Dielofslaantje nummer 2. Het eerste onderzoek, in 1981/1982, werd gedaan bij de restanten van "De Oude Knegt". Hier werd gezocht naar fundamenten van een vroegere molen. In de jaren daaropvolgend werd met medewer king van de AWN Zaanstreek onder andere gegraven aan de Wester- weg, Startingerweg, Breedelaan, Waterzijde, aan de Kerklaan (be graafplaats) op het Raadhuisplein (sloop oude raadhuis) en Konings- weg/Hemweg. En recentelijk de opgravingen op een bouwterrein aan Klein Dorregeest en de moes tuin aan de Buurtweg no. 9. Op Klein Dorregeest werden voor deze regio en voor Akersloot in het bijzonder belangrijke vondsten ge daan. De potscherven die zijn gevon den stammen uit de Steentijd. Dit betekent dat al 4500 tot 5000 jaar geleden mensen op de strandwal moeten hebben gewoond. Ook aan de Buurtweg is veel rijk en prachtig aardewerk uit de 17" en 18e eeuw gevonden. Dit aardewerk ge tuigt van een welvarende periode uit de geschiedenis van Akersloot. Van Bodemvondsten aan de de vele gevonden scherven zijn bij het AWN Zaanstreek veel pot- Buurtweg ten, kommen en schalen voor zover mogelijk gereconstrueerd. Tot de gevonden voorwerpen behoort ook een bijzonder fraaie kande laar. Naast al dit steengoed zijn er ook enige oudere en jongere vond sten gedaan, zoals fragmenten uit de ijzertijd, fragmenten kogelpot, aardewerk uit de 14° en 15" eeuw, een deel van een scravitobord en ook delen van nederrijns aardewerk uit de 18" eeuw. Verschillende stukken van het majolica/faienceaardewerk blijken afkomstig uit Italië. Van de vondsten aan de Buurtweg zal in de loop van 2006 een boek worden uitgegeven. De auteur hiervan is Drs. P. Kleij, stads- archeoloog van de gemeente Zaanstad. 6

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2006 | | pagina 6