"Oud Akersloot" al 25 jaar oud! H.J.Krom, oud-voorzitter Toen ik eind 1977, als kersverse huisarts, naar Akersloot verhuisde, reali seerde ik mij niet dat Akersloot reeds in de achtste eeuw na Christus in oor konden werd genoemd en dat Akersloot in de zestiende eeuw verscheidene scheepswerven bezat. Niemand minder dan Leeghwater vermeldde in zijn kroniek over Graft en De Rijp dat de Rijper scheepsbouwers de kunst van de Akersloters hadden geleerd! Het was mijn buurman. Pastoor van de Berg, die mij enthousiast vertelde over het roemrijke verleden van Akersloot. Vooral in de oorlogsjaren bezocht hij regelmatig diverse archieven en zo ontstond de eerste geschiedsschrijving van Akersloot. Destijds bleek dat er bij meerdere mensen belangstelling bestond voor de geschiedenis van Akersloot. Op 26 februari 1981 werd in aanwezigheid van meer dan honderd belangstellenden de vereniging "Oud Akersloot'opgericht. Leden konden zich terstond aanmelden voor de werkgroep archeologie en archiefonderzoek. In het voor- en najaar werden er lezingen en excursies ge organiseerd. Deze avonden werden altijd druk bezocht. In 1982 werd, in samenwerking met de herbouwers van de "Oude Knegt", in de Hervormde kerk een expositie ingericht met als thema "Akersloot en het water", waar dagelijks een heuse nettenboeter actief was. Het was een groot succes! Waarom is een historische vereniging belangrijk voor Akersloot? In de eerste plaats draagt de vereniging bij tot het verzamelen en vastleggen van levensgeschiedenissen van bekende Akersloters,waardoor ook oude ver halen niet verloren gaan.Verder kan de vereniging het erfgoed bewaren, na melijk dat wat de aarde prijs geeft over het verleden, te bewaren, te herstellen en te onderzoeken. Bij de presentatie van de eerste "Groene Valck" in oktober 1981 heb ik een pleidooi gehouden voor de dicht-bij-huis-geschiedenis. Iedereen weet van het Alkmaars Ontzet in 1573, maar dat Akersloot door plunderende Span jaarden nagenoeg platgebrand werd, vind je niet terug in de geschiedenisboe ken. Inmiddels heeft de vereniging vierhonderd leden en is springlevend. In de afgelopen 25 jaar is er veel nieuwe kennis vergaard over Akersloot, informa tie die gepubliceerd is in de "Groene Valck". Misschien een reden om een boek te schrijven over Akersloot door de eeuwen heen? Ik feliciteer de vereniging met haar 25-jarig bestaan en spreek de hoop en verwachting uit dat de vereniging nog vele jaren actief mag zijn.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2006 | | pagina 3