Op 15 maart 1981 was de volgende vergadering dit ter voorberei ding van een ledenvergadering, waarin voorgesteld zou worden dat het bestuur ad interim zou zijn. De ledenvergadering werd gehouden op 2 april 1981, waar ik een diapresentatie verzorgde over Akersloot en tevens het bestuur is benoemd, t.w. Harry Krom, voorzitter, Piet Kerssens, secretaris, Joop van Sikkelerus, penningmeester en Gerard Kerssens en Jaap Zweeris, bestuursleden. Tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering op 29 oktober 1981 werden de lopende zaken besproken en tevens de volgende leden vergadering, gepland op 5 november 1981, voorbereid. Thema voordracht voor deze ledenvergadering was "Akersloot een zee varend dorp". Om het jaar 1981 goed af te sluiten werd op 10 december nog een ledenavond gehouden. Hierna zijn nog vele openbare vergaderingen gehouden, is de Vere niging met vallen en opstaan gegroeid en viert nu, in 2006, haar 25- jarig jubileum. De eerste jaren waren er naast het bestuur ook vele enthousiaste vrijwilligers voor de Vereniging bezig. Dit bleef echter niet zo en er moest aardig wat energie gestoken worden in het vinden van opvol gers. In 1985 trad Harry Krom als voorzitter af. Ook secretaris Piet Kers sens legde in dat jaar zijn werk neer. Joop van Sikkelerus had om gezondheidsredenen in 1984 zijn werkzaamheden als penningmees ter beëindigd, hij overleed in 1986. Bestuurslid Gerard Kerssens was wegens drukke werkzaamheden, in 1982 al afgetreden. Hij is sinds een paar jaar weer bij de Vereni ging betrokken. Vanaf 1985 tot 1987 was ik voorzitter. Nadat Laus Groot in 1987 het voorzitterschap overnam werd ik vice-voorzitter. Laus was voor zitter van 1987 tot 1999. Hij overleed 26 februari 2000. De Vereniging heeft ook moeilijke perioden doorgemaakt; o.a. was het moeilijk om de bestuursfuncties weer in te vullen. Dit is uitein delijk gelukt, maar heeft veel energie gekost. In die periode had ik inmiddels het voorzitterschap van Laus Groot

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2006 | | pagina 10