Ria Louwe Men heeft ook stukjes uitgedoofde turf op 50 Ellen afstand en glim mend vuur op 40 Ellen van den kanaaldijk gevonden en de meeste huizen aan het kanaal staan geen 40 Ellen van den dijk af. Welis waar, deze omstandigheden bestaan sedert geruimen tijd. üoclr zoo lang geen ongelukken daardoor plaats vinden, is men daarop niet zoo opmerkzaam en wil dan ook niet gaarne als klager optreden. De genoemde brand heeft echter bijna zeker de omschreven oor zaak en er hebben vóór eenigen tijd nog twee branden ook aan het vaarwater van genoemde boot plaats gehad. Welke oorzaak sommi gen ook bepaald daaraan toeschreven. Ofschoon vernomende heb bende dat de Arrondissement Regtbank te Alkmaar, zich deze zaak aantrekt, voel ik mij niettemin verpligt in het belang der bewoners mijner gemeente aan het vaarwater van genoemde stoomboot, een en ander ter kennisse van Uwe Excellentie te brengen, met eerbie dig en dringend verzoek dat zoo mogelijk in deze voorziening plaats hebbe. Ik houd het er voor, dat wanneer men voor het stooken der boot steenkolen in plaats van turf bezigde, het gevaar grootendeels zoude geweken zijn. Aangenaam zoude het mij zijn, geïnformeerd te worden, of Uwe Excellentie aan mijn verzoek om voorziening kunt en wilt voldoen. De Burgemeester van Akersloot. Getekend A. van Lith. Heeft burgemeester Van Lith ooit antwoordt gekregen op deze brie ven? De Zaanstroom was een van de schepen van de firma C. J. Avis uit Westzaan. Het bedrijf werd in 1867 overgenomen door de Alkmaar Packet. De oprichter van de Alkmaar Packet was de in Akersloot geboren Cornelis Bosman. Het schip "De Zaanstroom" kreeg toen de naam "Alkmaar Packet II". Bronnen: Brievenboek Gem. Akersloot inventaris nr. 39, brief 92. De poldergasten van het Noordhollandskanaal, door G. Dil. 71

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2004 | | pagina 71