Het Noordhollands Kanaal brandgevaarlijk? Na de Franse bezetting wilde koning Willem 1 (1814-1840), de slechte economie op peil brengen. Willem I werd de kanalen-koning genoemd vanwege de vele kanalen die tij dens zijn regeerperiode werden gegraven. Een koninklijk besluit uit 1817 luidt: "Er zal zijn een kanaal van Amsterdam naar Den Flelder". De vroegere "Zaanstroom" nu "Alkmaar Packet II" geheten. Het kanaal werd gegraven voor zeeschepen met een diepgang van hoogstens 4.90 m., een breedte van 14 m. en een lengte van 64 m. en daarom was er een waterdiepte nodig van 5.60 m. onder laag zomerpeil en een breedte van 37 m. Tot 1876, toen het Noordzeekanaal werd geopend, was het Noord hollands Kanaal de enige goede verbinding van de Amsterdamse haven met de zee. Echter een goeie 30 jaar na opening van het Noordhollands Kanaal waren er klachten over de scheepvaart, zoals u kunt lezen uit onder staande brief, geschreven door burgemeester A. van Lith aan de Mi nister van Justitie en de Commissaris van de Koning van de provin cie Noord-Holland. Akersloot 17 Maart 1856. Laatstleden vrijdag den 14'' dezer is in de nabijheid dezer gemeente, aan het Groot Noordhollandsch Kanaal eene boerenwoning afge brand, waarin de brand meer dan waarschijnlijk is veroorzaakt door dat een stuk vuur gekomen uit den schoorsteen van de Stoomboot "De Zaanstroom varende van Zaandam op Alkmaar, die even voor dat de brand uitbarstte genoemde woning was gepasseerd, op het rietendak van dezelve is gevallen. Reeds meermalen hebben de bewoners van de huizen aan het Groot Noordhollandsch Kanaal onder deze gemeente opgemerkt, dat bij sterken wind voornamelijk, er veel vuur uit den schoorsteen van gezegde Stoomboot komt. En reeds meer dan eenmaal is het ge beurd dat daardoor gaten zijn gebrand in te veld leggende bleek goederen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2004 | | pagina 70