Een van deze buurten is de Stierp, gelegen aan de Stierp op het meest westelijke deel van De Woude. De Stierp was het domein van onze voorvaderen, waar wij onze naam aan te danken hebben. De Akersloterwoude is door het water van de Stierp gescheiden van de Uitgeesterwoude. Het huidige West- en Oostwoude vormden vroe ger één geheel. De Langemeer, oorspronkelijk gescheiden van de Schermeer, is sinds de 12e eeuw door overstromingen en watervloeden één geheel ge worden met de Schermeer, door een doorbraak in Saskerley. Bij de inpoldering van de Schermeer (1633-1635), viel de Lange meer buiten de inpoldering, omdat de zanderige onvruchtbare bo dem afkomstig van de weggespoelde duinheuvels, niet bruikbaar was. Voor de drooglegging van de Schermeer moest de Zuiderringvaart worden aangelegd. Deze ging dwars door het eiland Saskerley. Dit bracht een grote hoeveelheid afgegraven specie op voor de dijkage, (bron: manuscript pastoor A.A. van den Berg). In het verleden waren er wel plannen om de Langemeer te bedijken. De burgemeester van Alkmaar, Pieter Willem Kessei, richtte in 1631 een verzoek tot "De Staten van Holland en Vriesland" om de Lange meer te mogen bedijken. Hij vond de Langemeer van weinig belang voor 't algemeen, doordat er jaarlijks veel land afspoelde, waardoor de meer steeds groter werd. Na gedegen onderzoek en het maken van enige kaarten, vond hij dat het water zonder enig nadeel bedijkt kon worden, als eerst enige wijde gaten gestopt en volgeplempt zouden zijn. Onder verschillende voorwaarden is aan Kessei octrooi verleend op 30 maart 1632. De eerste voorwaarde was: dat binnen vier jaar met het werk moest zijn begonnen. Het is er niet van gekomen, want zo je weet "de meer" is nog steeds water. In 1898 waren er weer plannen tot droogmaking van het meer. Ook in het jaar 1900 speelde dit weer. Een commissie "tot drooglegging van het Lange- en Uitgeestermeer" vroeg 125 gulden subsidie aan de gemeente Akersloot, om een plan en berekening uit te werken tot bedijking van dit doel. Tot 1904 zijn er verschillende plannen, die niet gehonoreerd worden. In de loop der tijd is veel land afgespoeld door de elementen wind en water, waardoor de Langemeer in 1699 600 morgen groot was

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2004 | | pagina 4