*jS l< I Afbeelding 2. Uitsnede van de tekening waarin opgenomen: 1Fundering Mariabeeld. 2. Gemetselde waterput. 3. Fundering ingangspilaar. 4. Houten paaltjes temidden van een middeleeuwse woonplaats. Tussen deze twee funderingen kwam een gemetselde putrand te voor schijn. Er waren slechts twee lagen metselwerk over, die gewoon op de kleilaag waren gefundeerd. Dit maakte de put in de oude origi nele toestand niet dieper dan ruim een meter onder het maaiveld. Waarschijnlijk was deze put. die precies voor de oude ingangspartij stond, een onderdeel van de romantische tuin. die hier aan het eind van de negentiende- en het begin van de twintigste eeuw gelegen moet hebben. Dit laatste ook gezien de vele resten van waterpartijen etc. 47

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2004 | | pagina 47