Ria Louwe de landerijen achter of op eenigen afstand ten noord-westen der plaats Vierhuizen gelegen. Ik ben daarom op het verzoek van onderscheidene ingezetenen van Akersloot, die hierdoor worden benadeeld, zoo vrij Ued. voor te stellen en te colliciteren (dringend verzoeken), weder iemand te Akersloot te committeren (aan te stellen) tot het verdrijven der gan zen, gedurende de winter. Onder hetzelfde loon, hetwelk Cornelis van der Velden daarvoor tevoren ontving. En wanneer men daartoe konde besluiten, zou mijns inziens nie mand beter tot dit werk geschikt zijn, dan de tegenwoordige veld wachter van Akersloot, Hendrik Bakker. Men zegt mij dat te Limmen iemand vanwege den polder wordt gesalarieerd, om des winters onder de ganzen te schieten. Hetwelk ik allezins goedkeur, wanneer hetzelfde ook te Akersloot plaatsvond, maar wanneer te Limmen alleen deze maatregel wordt genomen, is zulks allezins geschikt om de zaak te Akersloot erger te maken, en de ganzen van de kanten van Limmen nog meer naar de lage landen en de nabijheid van Akersloot te doen trekken. Bij deze gelegenheid, neem ik ook de vrijheid Ued. te herinneren aan de maatregel die, ik mij niet bedrieg, door Ued. beloofd zijn te zullen nemen, teneinde het peil in den polder zoude kunnen ver laagd en hetwelk vooral voor de lage landen zulke heilzame gevol gen zouden kunnen hebben." (Bron: Brievenboek Gein. Akersloot, inventaris nr. 73, brief 60. 44

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2004 | | pagina 44