Ganzen en meerkoeten )cht door ie Bakket tri Bakket lia Louwe 9-4-1972 te et ILONA Op 4 februari 2004 staat in De Alkmaarsche Courant een artikel over het afschieten en verjagen van meerkoeten, met als kop: "Die renbescherming stopt doden meerkoet in Akersloot". Uit dit artikel een kleine samenvatting. Onnodig leed voor de meerkoet, of terecht hoerenbelang: natuur en landbouw staan weer eens tegenover elkaar, ditmaal in Akersloot. De meerkoet mag dankzij een bezwaarschrift van de dierenbescher ming niet meer afgeschoten worden bij boer H. Sander aan de Buurt weg. In oktober 2003 kreeg veehouder Sander van Gedeputeerde Staten een ontheffing voor afschot van de meerkoet. De afschotvergunning is gegeven omdat uit het verleden is gebleken dat er grote kans is op schade. Het weiland van Sander grenst over een lengte van tweeënhalve kilometer aan een sloot. Op dit weiland zitten zeker vierhonderd meerkoeten, die vreten elk grassprietje op dat er staat. Tachtig meter vanaf de kant is over de hele lengte kaal gevreten. Daar hebben de koeien dus niets meer aan. Ruim 150 jaar geleden dacht men hier anders over. In die tijd stelde het bestuur van de Limmerpolder mensen aan, die salaris ontvin gen, om de ganzen te verdrijven. Het toeval wil, dat het hier om hetzelfde weiland gaat. Leest u zelf maar hoe de toenmalige burge meester Jan Schoehuizen dit verwoordt in een brief aan het bestuur van de Limmerpolder. "Sedert het overlijden van Cornelis van de Velden, welke voor de verdrijving der ganzen in den Limmerpolder zorgde en daarvoor eene zekere belooning uit 's polderskas genoot, heeft zulks geheel opgehouden en het is bedroevend te zien hoeveel schade die zwerm van ganzen, welke des winters in den Limmerpolder aan de zijde van Akersloot huishoudt, aldaar aanrigt. Onderscheiden stukken land zijn zoodanig van kale of raauwe plek ken voorzien, waarop niets groeit, dat, zonder de zaak te vergrooten, dezelve naauwelijks het halve gewas opleveren van hetgeen zij bij een beter toezigt zouden kunnen opleveren. Wanneer men zich hier van wil overtuigen, gelieve men slechts in oogenschouw te nemen 43

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2004 | | pagina 43