W.G.M. Veldt 15 Oct. Den 15 October vierde het hoofd der school aan den Koogerpolder, onder deze gemeente, de heer H. Krikke, het feest zijner 25 jarigen ambtsvervulling. Allerwege in de gemeente wap perde de vlag en oud-leerlingen hadden vóór de schooldeur een fraaie erepoort geplaatst. Zaterdag te voren vereenigden zich ten huize van de jubilaris velen van zijne collega's, die hem eene boekenkast aan boden; des zondags werd verder receptie gehouden, die zeer druk werd bezocht; des maandags bood de heer Krikke, in het school lokaal, schoolkinderen, oud-leerlingen en volwassenen op onbekrom pen voet, een gezellig feest aan, waarop hem ook weder op ondubbelzinnige wijze van aller achting en sympathie bleek. Aan stoffelijke bewijzen van waardering ontbrak het hem evenmin. Behalve de boekenkast van zijne collega's, kreeg hij van den Raad stoelen, van den Kerkeraad gravures, terwijl de schoolkinderen en oud-leerlingen een schrijfbureau schonken. De heer J.H. Blum, schoolopziener in het arrondissement Alkmaar, kwam persoonlijk van zijne belangstelling blijk geven. 21 Oct. In den nacht van den 17 op den 18 October brandde op den hoek van Stierop en de Alcmaarsche meer eene burgerwoning tot den grond af. Daar het huis alleen stond en afgelegen, kwam men te laat om te redden. De bewoners wisten bijtijds te vluchten. Huis en inboedel waren verzekerd. 24 Oct. Aan de universiteit te Amsterdam is bevorderd tot docto randus in de Nederlandsche en nieuwe letteren de heer E. Besse, te Starnmeer. 11 Nov. Den 11 November wordt alhier herdacht, dat voor 300 jaar de ned. herv. gemeente werd gesticht.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2000 | | pagina 88