Uit de Alcmaarsche Courant van 1900 11 Febr. De bevolking bestond op 31 December 1898 uit 782 m. en 763 vr., totaal 1545. Er werden geboren 18 m. en 18 vr., totaal 36. Er zijn ingekomen 60 m. en 62 vr., totaal 122, alzoo eene vermeerdering van 78 m. en 80 vr., totaal 158 en verminderde door overlijden met 4 m. en 10 vr., totaal 14 en door vertrek met 67 m. en 54 vr., totaal 121, alzoo eene vermindering van 71 m. 64 vr., totaal 135, en alzoo eene verminde ring van 7 m. en 16 vr., totaal 23, zoodat de bevolking op 31 Dec. 1899 bestond uit 789 m. en 779 vr., totaal 1568. Er werden 12 hu welijken gesloten. 18 Febr. Publieke Verkooping te Akersloot, in het koffiehuis "de Goede Verwachting", op 14 Maart 1900, voorm. 11 ure, ten over staan van Notaris B. Wieland Los, te Uitgeest, van een hecht en sterk Woonhuis, Schuurtje met Stalling voor 2 koeien, Erf en uit muntend Bloembollenland, groot 50 aren 40 centiaren, staande en gelegen te Akersloot, behoorende aan de weduwe en kinderen van Klaas Molenaar, en breeder bij biljetten te vermelden. Zegt het voort. 30 Mei. Te Akersloot heeft zich eene commissie gevormd met het doel een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid van droogmaking van het Alkmaardermeer. Zij heeft zich daartoe in verbinding gesteld met den hoofdopzichter van "de Hondsbossche". 2 Sept. De raad dezer gemeente heeft besloten, dat op de school en de onderwijzers woning te Koogerpolder een bliksemafleider wordt geplaatst. 30 Sept. Gekozen tot hoofdingeland van het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland, de heer J.P. Groot, secretaris van het Waterschap Starnmeer en Kamerhop. 5 Oct. Den 15 October e.k. hoopt het geachte Hoofd der School, de heer H. Krikke, den dag te herdenken, waarop hij vóór 25 jaren zijn ambt in de gemeente Akersloot (Koogerpolder) aanvaardde. Een dankbaar oud-leerling. 87

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2000 | | pagina 87