een storm van protesten omdat ze een radicale breuk betekent met de wet van meer-meer-meer, die vrijwel elke melkveehouderij in zijn greep heeft. Ineens moet de produktie worden gestabiliseerd, terwijl de kosten eerder toe- dan afnemen. Inmiddels hoor je niemand meer over de melkquota, niet in de laatste plaats doordat de aan een bedrijf gebonden melkquota op de markt verhandelbaar zijn en daar als "schaars" goed belangrijk bijdragen aan de vermogenspositie van het boerenbedrijf. Door de quotering neemt het aantal melkkoeien behoorlijk af. Telt Nederland in 1984 nog 2,5 miljoen melkkoeien, in 1997 zijn er nog maar 1,5 miljoen, dat is een daling van veertig procent. Het aantal melkkoeien komt daardoor weer op hetzelfde niveau als pal voor de Tweede Wereldoorlog. Wat blijft er bij al deze ontwikkelingen nog over van 'n romantische voorstelling van het boerenbedrijf, waardoor menigeen de boer benijd heeft? De boer wordt in de jaren tachtig steeds meer een klager die de overheid vervloekt om haar regels, maar die dezelfde overheid wel voor alle tegenslag aansprakelijk stelt. Het mestprobleem is een rechtstreeks gevolg van de enorme groei van de veestapel, waardoor er zóveel mest wordt geproduceerd dat deze niet meer langs natuurlijke weg te verwerken is. Van oudsher wordt mest "uitgereden" over het land, maar de grote hoeveelheden zorgen, naar men zegt, voor een aantasting van het grondwater. Bovendien levert de vrijkomende ammoniak een belangrijke bijdrage aan het bekende eigentijdse probleem van de zure regen. Pas in 1987, als er al veel schade aan bodem en grondwater is toegebracht, legt de overheid beperkingen op aan het uitrijden van mest en verplicht zij de boeren tot een mestboekhouding. Wie een mestoverschot heeft, moet in de toekomst betalen. De onzekere toekomst heeft een groeiend aantal boeren doen beseffen dat ze met meer van hetzelfde het niet zullen redden. Er zijn boeren, en hun aantal groeit, die radicaal het roer omgooien. Zij kiezen voor een biologisch verantwoorde manier van produceren. Vooral de groep veehouders groeit daarbij snel, nu ook grote supermarktketens als C1000, Albert Heijn, Super De Boer en Dagmarkt "boerenmelk" en "boerenprodukten" in hun assortiment opnemen. De markt voor lokale, ambachtelijke boerenprodukten groeit. De HEMA bijvoorbeeld verkoopt Veenweidekaas, die afkomstig is uit het groene hart van Holland. Het klassieke beeld van het ambachtelijk boeren is kennelijk niet helemaal verdwenen. Steeds meer boeren beginnen de commerciële kracht daarvan te ontdekken en ontwikkelen allerlei nevenaktiviteiten. Bed

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2000 | | pagina 72