Wat hij ook probeert om van zijn schulden af te komen, het lukt hem gewoon niet. Daarom gaat hij op 21 september 1876 over tot verkoop van zijn boerderij. Hij doet dit pand voor f. 4.650,= van de hand aan Cornelis Baltus Czn. De boerderij staat dan beschreven als een huismanswoning met goed regen en welwater, stalling, kapberg, erf, werf, boomgaard en een stuk bloembollengrond, staande en gelegen aan de westzijde van de Oosterhoogenweg in het Binnengeesten nabij de Roomsch Catholieke kerk. De veiling van de boerderij vindt plaats in de plaatselijke dorpsherberg De Groene Valk van P. Morsk.9 De grondlegger van de Dorpshoeve heeft dus niet zijn hele leven op zijn boerderij gezeten; dit blijkt uit het feit dat hij op 7 mei 1884 als een onbemiddeld man sterft in zijn woning aan de Kanaaldijk bij Boekei. Zo sterft hij niet ver van de plaats waar hij 57 jaar eerder geboren is.10 Na Cornelis Baltus Czn, die leeft van 1829 tot 1887, komt de Dorpshoeve vervolgens op 13 april 1883 voor f. 3.500,= in handen van Wijbrand van der Oord, een landbouwer te Akersloot, die leeft van 1850 tot 1936." Na hem komt, zoals blijkt uit een akte van aankoop bij notaris Verhoeff te Alkmaar, de boerderij op 13 april 1877 voor f. 2.650,= in het bezit van Pieter Speelman, een Akersloter die eerst grutter en veehandelaar was en later bloemkweker wordt.12 In de koopakte staat verder dat voornoemde Van der Oord, de verkoper, verklaart van Speelman, de koper, te hebben ontvangen f. 150,=terwijl deze zich verbindt om de overige f. 2.500,= te betalen aan de heer Petrus Paulus Bernardus Vermeulen, diamantslijper, wonende te Nieuwer Amstel als hypothecaire schuldeiser. Het is op 28 maart 1893 dat ten overstaan van Matheus Gouverne, notaris in het Arrondissement Alkmaar, een openbare veiling plaats vindt in de herberg De Vriendschap van de heer Dekker ter verkoop van de huismanswoning met stalling, kapberg, erf en bollengrond te Akersloot aan de Ooster Hoogenweg, kadastraal bekend in sectie A, nummers 632 en 635, samen ter grootte van 33 are, 30 centiare. Voor de som van f. 2.400,= worden deze toegewezen aan de heer William Nicolaas Joannes van der Hulst, makelaar wonende te Amsterdam, die mede tegenwoordig, verklaart de percelen in koop aan te nemen voor zijn lastgever bij monde van de Weleerwaarde Heer Doctor Johannes Gerardus Willibrordus Vermeulen, rooms- katholiek priester te Regensburg in het toenmalige Koninkrijk Beieren.13 57

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2000 | | pagina 57