ten. Vele Eerw. Pastoors heeft hij bij hun entree in de parochie van Akersloot verwelkomd en van hen met weemoed, bij vertrek naar een andere standplaats, afscheid genomen. Gedurende ruim 42 jaren heeft hij met kerk en pastorie meegeleefd en is van veel lief en leed getuige geweest. In het jaar 1920 mocht hij zijn 25-jarig jubileum herdenken en ontving bij die gelegenheid een gouden remontoir horloge met inscriptie, alsmede een gekleed costuum van het kerkbestuur en van de parochianen een passende ketting en van de toenmaligen Pastoor van Baaren een fraaie oor konde met afbeelding van kerk en pastorie. Voor twee jaren terug onderden thans benoemden Pastoor Nieuwen- huizen werd hij vereerd met de eere-medaille in zilver verbonden aan de orde van Oranje Nassau. Voor talrijken heeft hij op het kerkhof een laatste rustplaats gegra ven en de doodsklok bewogen; helaas onverhoeds zou wegens zijn onverwachts tragisch uiteinde dezer dagen hetzelfde geschieden. Op Donderdag namiddag, 29 April, is hij om den achtertuin der pastorie wat op orde te brengen, met een zaag de ladder beklommen teneinde eenige boomtakken te gaan besnoeien. Een extra order was hem niet bepaald gegeven, integendeel, wegens zijn hoogen leeftijd was hem meermalen op het gevaar van het boomkappen gewezen. Deze arbeid zou zijn laatste bezigheid worden. Hij kon slechts kor ten tijd aan het werk zijn geweest toen hij, de oorzaak blijft onbe kend, met de ladder omlaag is gestort van ongeveer vijf meter hoogte. Het dienstpersoneel der pastorie vond hem meteen ernstige bloeden de hoofdwonde op den grond uitgestrekt. Hoe het ongeval zich heeft toegedragen daarvan is niemand oogge tuige geweest en daar hij bewusteloos lag en nagenoeg tot zijn over lijden in dien toestand is gebleven, heeft het slachtoffer geen nadere opheldering daarover kunnen geven. De inmiddels toesnellende Pas toor heeft hem in de tuinkamer van de H.H. Sacramenten voorzien en met behulp van de buren is hij vervoerd naar zijn woning onder groote verslagenheid van zijne ontstelde echtgenoote en familie. In den avond van Hemelvaartsdag is hij aan zijn wonden bezweken. Eene talrijke schare parochianen waaronde het Kerkbestuur, Bur gemeester, vrienden en bekenden waren l.l. Maandag getuigen van zijne uitvaart en begrafenis. Het altaar was in schoonste rouw gewaad. Het zangkoor gaf in de kerk en op het kerkhof meerstemmige 47

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2000 | | pagina 47