Dirk Verduijn en Aaltje Tiebie Het beroep van Dirk was arbeider, totdat hij in 1895 op 30-jarige leeftijd, door pastoor Foppe als koster werd aangesteld. Dirk is ruim 40 jaar koster van de St. Jacobusparochie geweest en is tijdens het uitoefenen van dat beroep, op 71-jarige leeftijd, verongelukt. Hier onder een bericht van zijn overlijden, uit het weekblad Sursum Corda: Akersloot, In Memoriam Onder overgroote deelneming werd alhier j.l. Maandag de uitvaart en begravenis gehouden van koster Dirk Verduin z.g. die zoo jam merlijk den dood heeft gevonden bij het verrichten zijner bezighe den. Wij gevoelen ons verplicht eenige regelen in ons Weekblad te wijden aan de nagedachtenis van dezen trouwen, dienstwilligen man, wiens heengaan voor de parochie, Pastoor vooral en Kerkbestuur eer zwaar verlies betekent. Dirk Verduin, onder al zijne dorpsgenooten algemeen geacht en be kend staande als Dirk de Koster werd in het jaar 1895 door Pastooi Foppe in die functie aangesteld en wist altoos met blijde herinne ring te verhalen dat zijn eerste bezigheden begonnen zijn met op Vrouwendag van dat jaar in de kerk de gewijde kaarsen aan de pa rochianen uit te reiken. Maar niet alleen als koster, ook als dood graver, klokluider, tuinman enz. begon hij van toen af zijne werk kring en wel met eene toewijding en ijver, die hem het vertrouwen ei de achting van zijne kerkelijke overheden ten volle waardig maak 46

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2000 | | pagina 46