verleden op PIETERS alkmaar ge- lee, dit was overleden vas toen 44 ,vas 20 jaar. 25-1-1868. En hebben wij bevonden, dat aan de Noordzijde van het huis, uit het kozijn aan den kelder uitkomend en waarin 3 zoogenaamde dieven ijzers hebben gestaan het middelste derzelde was uitgebroken. Dat in den kelder waarin eenig water stond zwavelstokken dreven, die men duidelijk konde zien, aangestoken te zijn geweest en ge brand te hebben. Vervolgens ons begeven hebbende aan de Westzijde van het huis, hebben wij aldaar bevonden dat van het ene venster een hengsel en van het ander venster aan het noordelijkste raam de beide hengsels waren afgebroken. Dat beide vensters tegen het huis waren nedergezet. Dat in het raam, binnen met een wervel gesloten zijnde geweest, een ruit aan stukken was gebroken en op die wijze het raam openge maakt. Dat ook aan het eene venster aan de buitenzijde was geboord, doch dat dit waarschijnlijk door de dader gestaakt is geworden en zij weder tot het zoo evengemelde afbreken der hengsels zijn overge gaan, alsoo het venster niet door en door was geboord. orn. Meijne te beschik- an haar van gunste van ze tijd zijn, ,e te maken n uren, heb zt Cornelis n Dirk Ver inspectie te n nacht had Ven'olgens ons binnenshuis begeven hebbende, hebben wij in het vertrek op de Noordwesthoek van het huis, waar de inbraak had plaats gehad, bij het raam gevonden kaarssmeervlekken, waaruit men kan opmaken dat de daders van kaarslicht zijn voorzien ge weest, terwijl wij nog in hetzelfde vertrek hebben gevonden een bij tel en het zoogenaamde bovengemelde dievenijzer uit het kelder venster gebrokenmet welke beide instrumenten vermoedelijk de inbraak bewerkstelligd is. Vervolgens heeft Dirk Verduin en zijne Huisvrouw Maartje Meijne ons aangewezen: le. Een witwerkerskas (kast) waarx'an het stel was afgenomen en op de matten nedergezet, aan welke kas men echter geene bescha digingen heeft kunnen bespeuren. 2e. Eene andere dergelijke en daar naast staande kas met een stel daarop, bestaande uit 3 vazen en 2 potten,, waarvan een pot was afgenomen en op den vloer nedergezet, terwijl de overige op de kas waren blijven staan, welke kas met een goed slot gesloten is geweest, doch waarvan zoo het schijnt, de kap is opgeligt, zijnde althans de ene deur daaruit geligt en op de vloer tegen een paar stoelen nedergezet. 43

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2000 | | pagina 43