Generatie V. Op 12 augustus 1773 passeerde voor notaris Pieter Groen te Alkmaar het langstlevende testament van Dirk en Claartje. Op het voorblad staat: Ook verklaarden de testateuren, zijnde man en vrouw, niet boven de agt duijsend gulden gegoed te zijn.7 KLAAS DIRCKSZ VERDUIJN, gedoopt op 8-5-1746 te Uitgeest, overleden op 23-7-1781, trouwde op 30-9-1770, op 24-jarige leef tijd, met MAARTIE JACOBSE STIEROP. Maartje werd in De Rijp gedoopt op 15-8-1743, zij overleed op 7-11-1810. Zij was weduwe van Ariën Groen uit de Schermer en had uit dit huwelijk twee kinderen. Ook uit het huwelijk met Klaas werden twee kinderen geboren: 1. Dirk (zie generatie VI). 2. Maartje gedoopt op 30-12-1775. Ruim twee maanden na zijn huwelijk kocht Klaas, van zijn broer Dirk, de boerderij aan de Boschweg (nu nummer 25). Onderstaand volgt de verkoopakte. Wij Jurrian Colthoff, Schout, Jan Stadegaart en Jan de Vries schepe nen te Akersloot, oorkonden en kennen dat voor ons gekomen en gecompareerd is Dirk Verduijn. Dewelke bekenden verkogt te heb ben en verklaarden dienvolgende op te dragen en te transporteren aan ende ten behoeve van Klaas Verduijn, een Huysmans wooning met nog drie Huysen en Erven, staande alle op de Sluijsbuurt alhier. Alsmede negen morgen 194 Roeden Land, met een morgen 2,37 Roeden afsleet, geleegen in Den Hem, alsmede negen morgen met 370 Roeden afsleet geleegen in de Kijfpolder; idemnet Rabatsweijdje geleegen in 't Groote Polder, groot 905 Roeden. Laastelijk nog drie akkers op Den Dam int Groote Polder groot 235,5 Roeden en dat alles voor de zomme van negentienhondert guldens; vrij geit. Van welken verkooping en opdragt den verkooper bekende voldaan en betaalt te zijn den laatsten penning met den eersten. Stellende der halve den voorn, kooper in de volkomen possessie en vrijen eijgendom van de voorsz. vier Huysen ende 39 Morgen 534,5 Roe den lands (en nog een Ventje) met een morgen 687,5 afsleet. Wijders blijft den Kooper belast om alle jaaren aan het dorp van Akersloot te Betalen voor een jaarlijkse Erfpagt de somma van twee gulden en twee stuyvers, gevestigt op de erven Jan Rens en tuynman; Beloovende voorts den verkooper alles verder te zullen vrijwaaren onder verband als na Regten ende Costuijme dezer heerlijkheijd.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2000 | | pagina 40