Tot de erfenis behoorden ook nog twee gouden ringen en diverse kledingstukken, dit werd door de weesmeesteren wel op de lijst be zittingen gezet, maar later doorgestreept met de opmerking dat dit door Neeltje werd gedragen. De weesmeesteren kochtten ook nog 1059 roeden in de Hogeven, zodat Neeltje nu de hele Hogeven bezat.3 Zoals uit het bovenstaande blijkt, was Neeltje een welgestelde vrouw. Haar halfbroers en -zusters moesten het met veel minder doen. Op 20 april 1725, twee dagen voor het derde huwelijk van Dirck, werd voor notaris Ant. Abraems de volgende akte opgemaakt: "Op huyden den 20e april 1725 compareerde op den Raathuijs tot Akersloot voor Schout ende Schepenen in qualt. als Weesmeesteren aldaar Jacob ende Claes Dircks Stierp beide woonende alhier in qualiteit als wettig aangestelde voogden over Maartje, Dirck, Grietje ende Jan Dirckse, minderjarig nagelaten kinderen van Dirck Janse Verduijn in huwelijk geproc. bij zijn overleden huijsvrouw Stijntje Dirckx tot eenre ende voorz. Dirck Janse Verduijn als vader van deselve kinderen tot andere zijds. Dewelcke verklaarde te sijn over eengekomen als volgt: Een stuck Land gelegen in Binnengeest genaemt Aegte Dirckse- ventje groot 668 Roeden, mits deselve tot hare lasten sullen nemen hondert vijftigh gulden aan schuit uijt den boedel van de voorn. Dirck Jans Verduijn, alsmede sullen sij hebben een silveren tuijgh, (de zogenaamde tuigen of tuigjes bestaan uit een ketting met daar aan een haakje, die aan een ceintuur werd bevestigd en waaraan men b.v. naaigerei of sleutels kon hangen), een boschje met silver, een gouden ringetje, een root bloetkorale ketting en een goud haackje. Welche goederen onder de voorm. vader blijven berusten. Van gelijcken heeft Dirck Jansz Verduijn aangenomen deselve (zijn kin deren) te doen leren lesen en schrijven, mitsgaders een goet hantwerk ende voorts daaromtrent alles te doen als een goet ende getrouw Vader schuldig is ende behoort te doen ende dat tot den ouderdom van 18 jaar, huwelijcken, ofte anderen geapprobeerden staet, tot daervoren verbindende zijn persoon ende goederen als naar rech ten, actum op dato als boven, t' oirconde geteekent. Cornelis Schermer, Schout. Claes Groot, Dirk Blom, schepenen.4

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2000 | | pagina 38