ook de cotesacy zelf over de deferente van 't Colektboek met de quysootesacy wegens de burgers van Akersloot." Secr. G.D. Dam. (Maak hier maar eens wat van, ik durf het niet uit te leggen, maar zuivere koffie is het niet). I juni 1682: Een oud besluit zal opnieuw in het resolutieboek wor den geregistreerd. Het is het visserijprobleem dat de gemoederen blijft bezig houden. Men mag niet vissen met segens, noch kuilen, in de binnenwateren in de banne van Akersloot en ook niet in de besloten polders. Ongeacht welk jaargetijde het is. Wie deze wet toch overtreedt, krijgt de hoogste boete uit de burenkeur. De bekeu ring zal geschieden door de officier van het dorp of door zijn gevol machtigde, in overleg met de schepenen. G.D. Dam. 18 april 1683: Met Gerrit Claesz, de molenaar van Castricum, is een overeenkomst gesloten over het bemalen van de korenmolen. Hij, of zijn zoon Jan Gerritsz zullen de molen bedienen tegen een jaarhuur van 20 gulden. Ingaande 1 mei 1683. De condities zijn dezelfde, als die zijn overeengekomen op 5 januari 1653 en 7 au gustus 1668. Het Rechthuis wordt vandaag Raadhuis genoemd. G.D. Dam secr. 10 mei 1683: Bij buurspraak is besloten dat de kerkmeesters in de kerk zullen beginnen met het ophogen van de vloer en de Oosterkerck met "sarcke" te leggen één of drie stenen op een graf. De kosten daaraan verbonden zijn voor de eigenaars van de graven. G.D. Dam secr. 4 juni 1683: Het zout- zeep- heere- en redemtiegeld is uitbesteed aan secretaris Gerrit Dircksz Dam, voor 44 gulden in 't jaar. Te we ten zout- heere- en redemtiegeld ingaande primo april 1683 tot maari 1684. Het zeepgeld ingaande primo oktober tot september 1684. De kosten voor het drukken van alle biljetten, welke verzorgd wor den door de schepenen, komen voor rekening van het dorp. Ondertekend door: Rem Claessen, Sijmen Dircksz Slot, Jan Gaevesi Butter, Allert Cornelisz en Jan Dircksz Dam. II mei 1684: Als vroedschap komen schepenen en buren gezamen lijk overeen, dat de schepenen in het dorp een vroedvrouw moger beroepen, tegen een redelijk traktement, dat moet worden opgebrach uit het dorpsschot. (Een ingewikkelde berekening volgde). G.D. Dam secr

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2000 | | pagina 16