oter eel 7) 1 maart 1679: De nering in de dorpen is in het gedrang. Met me rendeel der stemmen is vandaag besloten dat het dorp voor een half dorp, ja zelfs voor driekwart dorp, bereid is de andere dorpen te helpen hun nering te handhaven en te behouden en naar proportie te betalen. Jan Willemsz Boet oud-schepen en Dirck Jansz Groen te genwoordig schepen, zullen namens het dorp, naar de vergadering gaan, welke over dit onderwerp wordt gehouden in Wormer op 3 maart. Daar zullen zij de andere dorpen over het genomen besluit inlichten. 20 december 1679: Vanaf nu, moet voortaan iedereen alle jaren zijn rekening ten laste van het dorp bij de schepenen inleveren voor vrijdag na Pasen. De schepenen moeten op vrijdag daaropvolgend hun rekening aan de buren doen en meteen het schot (belasting) omslaan. Namens schout en schepenen en enige van de voornaam ste buren, ondertekent Gerret Claesz. 30 september 1681: De vroedschap en enige van de voornaamste buren besluiten: dat de schepenen een proces zullen beginnen tegen de pachter van het gemaal, over de lycedatie (liquidatie?) van de quotesatie (aanslag). Onder voorwaarden dat minstens 4 dorpen sa menwerken in het contract. 24 oktober 1681: De schepenen hebben het huis van Saartie ge huurd, dat aan de Kerkbuurt staat. Ze willen het huis gebruiken voor een hal. De huur loopt tot mei 1683 en bedraagt 9 gld 6 st. Als de huurjaren verstreken zijn, willen de schepenen de eerste kans heb ben (de voorpresentatie hebben) om opnieuw te huren. Secr. Gerrit Dircksz Dam. 26 oktober 1681: Er is niet veel terecht gekomen van het plan om met minstens vier dorpen een proces te gaan voeren tegen de impostmeester van het gemaal. In de vergadering van vandaag wordt besloten dat de schepenen van Akersloot met die van Uitgeest een proces zullen gaan voeren tegen Tuenis Jacobsz Engels, de impostmeester van het gemaal. Het probleem waar het om gaat, wordt als volgt beschreven "van 't gemaal buiten en boven de quotsacy als iesz Spanjaert, in Jacobsz Vos penen en voor- Ie dorpskosten 2 gld. 2 st. 8 p. t. ruld begrepen, gegaard, acob Willemsz et Claesz secr. is aan 't zuid- vordt besloten pen Limmen, rden: degenen 7 maanden in f van 1 mei tot jetalen. aan pleiten tot ijaert, Adriaen Hooghie. ircksz van de Jan Willemsz ;retaris Gerrit Tijdens die vergadering is aangenomen dat Akersloot voor een half dorp zal contribueren (opbrengen). Er is en nieuwe secretaris aangetreden. Hij ondertekent vandaag voor de eerste keer. Zijn naam is Gerrit Dircksz Dam. van de voor iet salaris van enen met vrije komende. En, llen worden 15

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2000 | | pagina 15