Het wel en wee van de Akersloter Vroedschap in de 17e eeuw (deel 7) 14juni 1675: De schepenen van vorig jaar: Gerrit Claesz Spanjaert, Cornelis Dircksz Dam, Jan Dircksz van 't Hoogie, Jan Jacobsz Vos en Dingenoom Wijbrantsz, leggen aan de huidige schepenen en voor naamste buren rekening en verantwoording af van de dorpskosten over hun regeerjaar welke een schuld beloopt van 972 gld. 2 st. 8 p. Men mag garen (innen) op ieder 6/10 deel: 1 gld. 6 st. Het geld dat aan de vroedvrouw is betaald, is in de schuld begrepen. Het "vroetmoedersgeld" zal over de huizen worden gegaard. Aanwezig waren Jan Willemsz Boet, Rem Willemsz, Jacob Willemsz Vijgh, Rem Claessen, Aris Pietersz Cromhaer en Gerret Claesz secr. 22 september 1675: Het is nodig dat op de schutsluis aan 't zuid- eind van Akersloot een sluiswachter komt. Daarom wordt besloten hierover een accoord te sluiten met de buurdorpen Limmen, Castricum en Backum. Wel onder bepaalde voorwaarden: degenen die in de jurisdictie van Akersloot wonen, zullen 6 a 7 maanden in 't jaar vrij zijn van schutgeld. Te weten van 1 april, of van 1 mei tot 1 november, om dan net als de anderen schutgeld te betalen. Er wordt tot stemming besloten. Wie is voor om te gaan pleiten tot samenwerking en wie tegen. De voorstemmers zijn: Cornelis Dam, Jan Dam, Claes Willemsz, Gerrit Spanjaert, Adriaen Simensz Nee, Cornelis Geurtsz Akersloot, Jan van 't Hooghie. De tegenstemmers zijn: Jan Jacobsz Vos, Jan Adriaensz Cruyenaer, Jacob Dircksz van de Noort, Jan Verduijn, Jan Jansz Huysman. Bij de vergadering waren ook aanwezig de schepenen Jan Willemsz Boet, Jacob Willemsz Vijgh, Rem Claesz en de secretaris Gerrit Claesz. 3 oktober 1675: De schepenen en een groot aantal van de voor naamste buren hebben een besluit genomen omtrent het salaris van de vroedvrouw. Zij zal jaarlijks 125 gulden gaan verdienen met vrije huishuur; ingaande 14 dagen na Allerheiligen eerst komende. En, zoals we al weten, de penningen daarvoor zullen worden gecollecteerd bij de huishoudens. Gerret Claesz ondertekende namens de schepenen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 2000 | | pagina 14